ברכות מפי הרשע?! Featured

 2 reuven sason

הרב ראובן ששון

בפרשת בלק אנו מוצאים כמה ברכות מופלאות שהוצאו מפיו של בלעם. ובאמת זהו דבר פלאי מדוע הברכות הנשגבות הללו יצאו מפיו של בלעם, וראוי היה יותר שאחד מקדושי ישראל יזכה ויכובד לומר אותם. אור החיים הקדוש נוגע בקצרה בסיבה לכך ומלמד שהיות שבברכות הללו מבוארים מעלת ישראל וניצחונם על כל האומות באחרית הימים, הוצרך שיבואר הדבר דווקא מפי האומות, שהן בעצמן יודו בכך. ונעשה הדבר על ידי נביאם הגדול ביותר, שלא קם כמותו, נמצא שהחושך הגדול ביותר הודה בגדולת אורם של ישראל, בקדושתם הנצחית ובניצחונם המובטח.

במובן מסוים עצם המציאות הזו, שברכות נשגבות כל כך, המדברות על עילוי ישראל באחרית הימים, יוצאות מפי הגדול של האומות, היא עצמה מורה על הגאולה. שכן הגאולה היא הופעת הטוב בשלמות עד שגם הרע מתהפך לטובה, כי זו תכלית התגלות הטוב, עד שגם הרע הופך לטוב ומלאך רע עונה אמן בעל כורחו. נמצא שעצם הסיטואציה שבה בלעם מבקש לקלל אך יוצאת מפיו ברכה נפלאה, הרי זה מעיד על השלטון המוחלט של הטוב על הרע.

נמצא שבמעשה בלעם הוא לא רק בירך ודיבר על מדרגה עתידית אלא חשף אותה באופן ממשי, בבחינת הרע שהופך לטוב והקללה לברכה. מה שעתיד להתגלות באחרית הימים, שהטוב יגבר ויהפוך את הרע גם לטוב, כבר נעשה בפועל בעצם הוצאת הברכות מפי בלעם. ובכך יובן איך זה שקדושת ישראל ואור הגאולה העתידית התגלו דרך רשע מטונף כזה, כי אדרבה, זהו השבח הגדול, להוציא יקר מזולל, שדווקא הרע יגלה את האור הגדול.

דבר זה הוא מפתח עמוק להבנת כל מהות הרע בעולם. למראית עין הרע הוא רשות אחרת שכל מהותה היא התנגדות אל הטוב. אך באמת אין הדבר כן, אלא הקב"ה ברא ברוממותו גם את מציאות הרע כדי שיהיה כלי לגילוי הטוב. הרע נועד לדחוק בטוב, ובכך הטוב יתעצם ויתגדל. הרע יוצר מנופי לחץ על הטוב, והם מהווים זרז להעצמת הטוב. כדרך שצבא האויב ולחציו גורמים לשכלול החימוש שלנו. בכך מתברר ששלטונו יתברך שמו הוא שלם ובלעדי, ואין עוד מלבדו, כי אפילו הרע בסופו של דבר נועד לשמש בשביל הטוב. כאן טמון גם כיליון הרע: כשכל הטוב יתגלה ויצא אל הפועל יתבטל הרע ממציאותו, כי סיים את תפקידו. זה מה שיהיה באחרית הימים.

הזוהר הקדוש מלמד שדווקא עוצמת הטוב מתגלה מתוך התגברות על החושך, "לית נהורא אלא דנפיק מגו חשוכא", דהיינו ששלמות האור היא דווקא בכך שמתגלה מתוך החושך, כי בכך מתברר שמלכות ה' אינה רק על הטוב אלא מלכותו וממשלתו ותוקף רוממותו של מלך מלכי המלכים שולטת בכול, ואין דבר שאינו תחת ממשלתו, שהכול עבדיו, ואף הרע בעצמו ובכל חלאתו וכוחותיו. וזה גדולת מלכותו יתברך, להראות ממשלתו שאין עוד מלבדו.

הוא מה שהורה רבנו הרמח"ל שבנקודה זו טמון הכוח הגדול המעמיד את תקוות ישראל ואמונתם במלוא כוחן, בלי שירך לבבנו מעוצם הגלות ומכל הקשיים בדרך אל הגאולה. מפני שהננו יודעים ששלטונו ומלכותו הם שלמים וגמורים, וכל הרע שנראה כמעכב את הגאולה, באמת הוא כפוף תחת ממשלת ה' יתברך, כך שום דבר לא יכול לעצור את גאולתם של ישראל.

מכאן יחזק לבבנו תמיד לדעת שה' א‑לוהינו עימנו, ושום רע שבא כנגדנו לא יכול לנו, ונדע נא שכל קושי ואתגר שבאים לנו נשלטים תחת ממשלת ה' ומכוונים להביא ישועה גדולה לישראל עם קרובו. וכדבריו הנפלאים של הרמח"ל (דעת תבונות מ): "אמנם, הנה זה הוא להראות עוצם ממשלתו השלמה, שכל הזמן שהוא רוצה, מניח העולם להיות סוער והולך. עת אשר שלט הרע בעולם. ולא עוד, אלא שאינו מעכב על ידי הרע הזה מעשות כל אשר בכחו לעשות. אפס כי לא מפני זה יאבד עולמו, כי הממשלה לו לבדו, והוא עשה, והוא סובל, והוא מחץ, והוא ירפא, ואין עוד מלבדו. והנה זה יתד חזק לאמונת בני ישראל, אשר לא ירך לבם לא מאורך הגלות ולא ממרירותו הקשה, כי אדרבה, הרשה הקב"ה והניח לרע לעשות כל מה שבכחו לעשות, כמו שביארנו. ובסוף הכל כל יותר שהקשה הרע את עול סבלו על הבריות, כן יותר יגלה כח יחודו ית' וממשלתו העצומה אשר הוא כל יכול, ומתוך עומק הצרות הרבות והרעות מצמיח ישועה בכחו הגדול ודאי". שנזכה!

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אדוריים היהודית

  מאמר מאת מרים מימון

הסימן לחוסן הלאומי

  אליהו אוזן, חקלאי ותיק

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם