ברכת כוהנים ואור המקדש Featured

 2 reuven sason

הרב ראובן ששון

בפרשתנו מופיעה ברכת הכוהנים. ברכה זו היא עניין גדול מאוד העומד ברומו של עולם. למעשה, ברכת כוהנים שואבת את כוחה מהמקדש. זאת אנו רואים בכך שהכוהנים מסיבים פניהם אל מול ארון הקודש, המכוון לעבר ירושלים והמקדש, ובכך מקבלים הם מהארת הקודש שבמקדש. הפנים שלהם מכוונות לקבל את הארת פני ה' שמאירה בירושלים, כמו שמצינו שהמקדש נקרא פני ה', כאומרו "בעלותך לראות את פני ה' א‑לוהיך".

לאחר שהתמלאו מאור הקודש, אור פני ה', הם מסתובבים כלפי עם ישראל ומברכים את ישראל, וממשיכים אלינו את הארת פני ה', כאומרם "יאר ה' פניך אליך... ישא ה' פניך אליך". פני ה' הם שורש כל הברכות, "כי באור פניך נתת לנו ה' א‑לוהינו תורה וחיים אהבה וחסד". ה'פנים' הם החלון אל 'הפנימיות', אל עומק האהבה, שהאהבה מעוררת את הברכה וההשפעה. לכן ברכת כוהנים צריכה להיות באהבה, כי רק כך היא מעוררת את המקור העליון להשפיע טוב אינסופי לבניו.

ירושלים היא המקום שבו השכינה נמצאת, האור הגדול שהוא מקור החיים שלנו. משם, ממקום הקודש, באה הברכה לישראל, "כי שם ציווה ה' את הברכה". וברכה זו נמשכת אלינו בכל יום ויום על ידי הכוהנים, זרע אהרן, שנשמתם קשורה למקדש, והם ממשיכים את אורו לכל ישראל בכל מקום שהם. בכל בוקר אנו זוכים להיפגש עם אורה ויופייה של ירושלים, עם שפע טוב השכינה וגודל אהבת ה', דרך ברכת הכוהנים.

למעשה, ברכת הכוהנים היא המשך מאותה הברכה השורשית שנמסרה לאברהם אבינו. חז"ל מלמדים שהבטיח הקב"ה לאברהם שהברכות יהיו מסורות בידו (בראשית רבה לט, יא). לאחר מכן הקב"ה מברך את יצחק ומוסר לו את כוח הברכה (רש"י בראשית כה, יא), ובהמשך יצחק מברך את יעקב ומוסר לו את הכוח הזה. מכאן אנו רואים שכוח הברכה הוא ביטוי לקדושת עם ישראל. המיוחדות של עם ישראל באה לידי ביטוי בכוח הברכה שנמסר להם.

יסוד העניין הוא מצד כוחם של ישראל בעצם היותם חלק א‑לוה ממעל. מכוח השפע הא‑להי שהם משפיעים לעולם הם שיכולים להחיות את העולם כולו ולקבוע את הצלחותיו והתקדמויותיו. כך היא המידה, כל מקור ההצלחה הוא שפע אינסוף שמחיה את הכול. כמו שכל נברא מתקיים ועומד מכוח שפע א‑לוהי, כך גם הצלחתו בכל דבר ועניין תלויה בשפע הרוחני. ממילא, עם ישראל, בהיותם חלק א‑לוה ממעל, הם המברכים והממלאים את המציאות כולה בשפעת טובה.

והנה מצינו שזרעו של אהרן הכוהן נבחר להיות הממשיך את סגולת הברכה לאחר האבות, וזו לשון המדרש (תנחומא נשא ט, במדבר רבה יא, ב):

"אמר הקב"ה למשה הזהר לאהרן ולבניו שיהו מברכים את בני ישראל: 'כֹּה תְבָרֲכוּ'. אמר הקב"ה לשעבר הייתי זקוק לברך את בריותי... אמר הקב"ה לאברהם – משבראתי עולמי ועד עכשיו הייתי זקוק לברך את בריותי... אבל מכאן ואילך הרי ברכות מסורות לך... הכהנים יהיו מברכים את בני כשם שאמרתי לאברהם אביהם 'וֶהְיֵה בְּרָכָה', לכך נאמר 'כֹּה תְבָרֲכוּ' וגו'".

אנו רואים שהכוהנים קיבלו את סגולת הברכה כהמשך של אברהם אבינו. המדרש מציין שהקב"ה מסר את מפתחות הברכה לבניו אהוביו. יסוד העניין הוא שהקב"ה מסר את הנהגת העולם לעמו ולנחלתו. השפע העליון מצוי בתחתיות ארץ, בקרב עם ישראל, ואף בשמיים מצייתים העליונים לישראל. עניין זה נובע מרצון הקב"ה שישראל יקדמו וירוממו בכוח מעשיהם ופעולתם את ההוויה כולה אל מקורה העליון.

יוצא שברכת כוהנים היא המפתח הגדול לחיות העולמות כולם. מבריאת העולם היה הקב"ה מברך, ובברכתו היה השפע ממלא את הכול. לאחר מכן מסר הקב"ה את כוח הברכה וההשפעה לאברהם, יצחק ויעקב. בתפילותיהם ובברכותיהם מילאו האבות את ההוויה כולה בשפע של חן וחסד. לאחר מכן נבחרו הכוהנים, זרעו של אהרן, וקיבלו את מפתחות הברכה. לפיכך נצטוו לברך את ישראל בכל יום ויום, שכן ברכתם היא יסוד קיום העולם כולו. זה דבר גדול מאוד. ברכת כוהנים איננה 'עוד' עניין אלא היא היא השורש לקיום העולם כולו.

עד שהאדם מחפש לעצמו סגולות וברכות וישועות, ידע נא שהרגע הזה שבו ראשו מכוסה בטלית והוא מתברך מהכוהנים הוא הרגע הגדול שבו ה' יתברך מברכו ברכה שלמה באהבה. שנזכה לברכת ה' עלינו, בבניין המקדש ובגאולה השלמה במהרה, אמן ואמן!

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם