קדושת חג השבועות Featured

 2 reuven sason

תוקף קדושת חג השבועות

הרב ראובן ששון

בספרים הקדושים מבואר שההארה של חג השבועות היא הגדולה יותר מהארת כל החגים האחרים. והדבר פשוט גם מסברה, שכן חג השבועות מבטא את מדרגת הלוחות הראשונים, ויום הכיפורים את מדרגת הלוחות השניים. נמצא שכיתרון הלוחות הראשונים על השניים, כן יתרון שבועות על יום הכיפורים, שהוא יום אדיר בימי השנה. יש לנו להתבונן בטעם הדבר. הסיבה לכך היא העובדה שהתוכן הרוחני של חג השבועות הוא התורה, שהיא ההארה העליונה יותר מכל האורות כולם. ננסה לגעת בקצרה בתוקף קדושתה של התורה.

יסוד הכול, צריכים אנו לדעת שה' יתברך הוא מקור החיים שלנו. כל ההוויה כולה חיה ומתקיימת מכוח שפע אור ה' שמהווה ומעמיד אותה בכל רגע. ממש כמשל אלומת האור הבוקעת מהפנס, שכל קיומה מכוח הפנס, כן חיות וקיום הכול הוא מכוח שפע אור ה', שמהווה ומקיים את המציאות כולה. שפע אור זה נמשך אל המציאות מכוח הדיבור הא‑לוהי, כפי שמבואר במעשה בראשית, שהעולם נברא מכוח דבר ה', "בדבר ה' שמים נעשו". סוד העניין הוא שהדיבור הא‑לוהי הוא בחינת המשכת השפע והחיות. כמו שהדיבור מגלה את המחשבה הכמוסה, כן סוד הדיבור הא‑לוהי ממשיך את חיות אין סוף לקיום הכול.

והנה מבואר שהתורה היא עצמה הדיבור הא‑לוקי, שהיא דבר ה' שניתן לנו. במובן זה התורה היא ממש סוד אור הא‑לוהות שמתפשט להחיות ולקיים את הכול. ה' יתברך קשר את אורו ושפעו בתורה, באופן שעל ידי עסק התורה אנו דבקים בה' יתברך ממש, בלי שום חוצץ. אשר על כן מבואר שהתורה היא החיים של עם ישראל, "כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה". ולכן נצטווינו "ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך". והיינו שהאיש הישראלי צריך להיות דבוק בתורה תמיד, בלימודה והגייתה, בכל יום ויום, כי היא חייו וקיומו.

הצורך להגות בתורה הוא ממש כמו הצורך לאכול ולשתות דבר יום ביומו. כשם שהגוף צריך לקבל חיותו, כן נשמת האדם זקוקה לשפע חיותה. כך הזוהר מלמד שהקורבן שהוקרב בשבועות הוא שתי הלחם ללמד על מהות התורה, שהיא ממש הלחם והמזון שלנו. ומכאן נשכיל, כמו שאדם שמרעיב את עצמו יהיה חלש בגופו ומדוכדך ברוחו, כן אדם שמרעיב עצמו ואינו לומד תורה תהא נשמתו מצומקת ויבשה, ויובש זה יופיע בצורות שונות ומרובות, כריקנות וחוסר סיפוק ושמחה ועוד. התורה היא טל חיים, שמשמחת את הלב וממלאת אותו באור ובברכה. כי היא ממש דבקות האדם במקורו, להחיותו ולהאירו בשפעת אין סוף.

אכן, גם המצוות כולן הן בחינת חיבור לה', ולכן מכולן נמשכים אור וחיים לאדם, אך התורה עומדת מעל כולם. כי היא שורש השפע ומקור הברכה. כמשל הנהר שמתפלג ליובלים רבים. התורה היא מקור מוצא המים, שממנה נמשכת הברכה לכל המצוות ולכל יתר ערכי הקודש. זהו שאמרו חכמים "ותלמוד תורה כנגד כולם". אין הכוונה רק מבחינה כמותית, שהתורה שקולה כמו שאר המצוות, אלא שהיא כמו האש שמדליק את כל הנרות. המצוות נרות, והתורה אור – היינו האש – שרק מכוחו אפשר להדליק את הנרות. כך כל המצוות, כל תוקפן הוא משום שהן כתובות בתורה. התורה נערכת כנשמה לגוף, שכל המצוות וכל יתר ערכי הקודש הרי הם כגוף הממשיך את החיות של הנשמה, שהיא התורה. כי נקודת הקישור אל ה' יתברך היא שורש הכול, וכל יתר הפעולות הרי הן בחינת המשכת השפע הזה לרובדי החיים כולם.

זה סוד התורה, נהירו דעלמא, שהיא השפע המשקה ומחיה את הכול, שלכן נמשלה למים, המחיים ומקיימים את הכול. והיא, התורה, נמשכת מאור ה' ממש, בסוד אנכי: "אנה נפשי כתיבת יהבית", ועל ידי התורה אנו דבקים בו יתברך ממש, בלי שום חוצץ ופירוד.

לא לחינם נמשל מעמד הר סיני ליום החתונה, כי התורה היא עצם הדבקות בה', דבקות גמורה כדבקות החתן והכלה, שמתאחדים באחדות שלמה.

זהו תוקפו של חג השבועות – יום שכולו דבקות שלמה בה', יום שבו מאירה התורה בכל עצמותה ורוממותה. יום שבו נמשך שפע התורה בעבור כל השנה כולה. זהו יום נפלא, בלי מצוות מעשיות, כי הוא מתייחד בסוד הנשמה ברוממותה, הדבקה בקונה ביראה ומתרפקת על דודה באהבה.

יום זה יום קדוש הוא לה', אשרי מי שדבוק בקדושת היום מכניסתו ועד צאתו באמירת תיקון ליל שבועות בשמחת קודש, בלימוד תורה בשמחה ובעונג סעודת מצווה ביום עליון זה, שכל אוצר חיינו בו נעוץ. שנזכה!

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם