מעין עולם הבא Featured

 2 reuven sason

הרב ראובן ששון

השבת היא חלון של מעין עולם הבא שכולו תיקון גמור ואין בו מציאות של חסרון. ומכאן נבין את איסורי מלאכות ביום השבת: כל מהות המלאכות שייכת דווקא לעולם שיש בו חסרונות. כי אין שייכות לפעולות תיקון אלא במקום חסרונות, והוא מרחב חיי העולם הזה. ובשבת עולה נשמתנו לעולם שכולו שלמות, בלי שום חיסרון כלל.

והנה סוד העניין עמוק מאוד, שבאמת אף שאנו רואים את העולם הזה שקיים ששת אלפי שנים, ולאחריו יבוא עולם שכולו טוב, ונדמה לפי זה שעולם הבא הוא עולם עתידי, שאינו קיים כיום, לא כן הדבר. אלא שבאמת עולם הזה ועולם הבא הם שני ממדים שקיימים במקביל, אלא שזה פנימי וזה חיצוני. וסוד הזמן הוא תהליך שבו המציאות החיצונית, סוד עולם הזה, הולכת ומשתווה לפנימית, סוד עולם הבא. משל לאדם ומהותו: מצד נשמתו הוא שלם בכל מיני שלמויות ואין בו שום חסרון, אך מצד חייו בעולם הזה הנה הוא רחוק משלמות שבנשמתו וצריך לעמול רבות כדי להעלות את חייו בעולם הזה ולהתאימם למדרגת נשמתו עד שתוכל היא להתגלות בחייו בשלמות מכוח ההשתוות בין הפנימיות והחיצוניות.

כך גם סוד עולם הזה ועולם הבא. בפנימיות ההוויה מאיר אור עולם הבא, אלא שבחיצוניות יש פער גדול, ועל כן אור עולם הבא נעלם ונסתר, וכל סוד ששת אלפי שנים הוא זמן ותהליך של השתוות בין הפנימיות לחיצוניות, כמו שכל חיי האדם הוא עמל להעלות את חייו, דעתו ורצונותיו ונפשו ומידותיו ולזככם להאירם באור הנשמה. זמן חיי האדם אינם יוצרים את הנשמה, אינם מהווים אותה, אלא רק מאפשרים לה להתגלות. כך גם עולם הזה, הנה הוא אינו בונה ועושה את העולם הבא, כי עולם הבא קיים וישנו בעומק ההוויה, אלא שהזמן ותהליך חיי העולם הזה הוא פעולת זיכוך ועילוי החיצוניות כדי להכשירה לגלות בה את השלמות הפנימית, אור חיי העולם הבא.

אף שבוודאי עיקר עילוי העולם הזה לאור עולם הבא הוא על ידי תיקון כל החסרונות שבו, כי הם המרחיקים בינו ובין עולם הבא, אך מרכיב מהותי וחיוני מאוד בשביל תיקון העולם הזה הוא יצירת מפגש תדירי עם השלמות שבפנימיות. כי המפגש הזה הוא שיוצר חיבור אל השלמות וממלא בעוצמות ובכוחות בשביל מלאכת התיקון. כמו כן בשביל לדעת מה לתקן צריך לדעת מהי השלמות.

משל לאדם, בלי שמתחבר לאור נשמתו, בלי שחש את הטהרה והקדושה שבפנימיותו, לא יתעורר לתקן חסרונותיו. דווקא השלמות היא שמולידה את כוח התיקון של החיסרון. לפיכך, בלי שנטעם את אור עולם הבא בתוך העולם הזה לא נוכל לתקן את עולם הזה.

יתר על כן, הטעימה של העולם הבא צריכה להיות בשלמות גמורה, בלי שום אזכור לחיסרון ולפגם אלא ממש לחיות ולשרות בתוך מציאות התיקון. אלו הם רגעים מיוחדים שבהם הפנימיות פולחת את החיצוניות ומתגלה בשלמותה ובטהרתה. זה סוד השבת, מעין עולם הבא בהארת הפנימיות בחיצוניות, הממוססת את החיצוניות ומופיעה את הפנימיות ביופייה ובכוחה הגדול.

לאור דברים אלו נבין את חומרת עשיית מלאכה ביום השבת. עשיית מלאכה בשבת היא עירוב החיצוניות החסרה באטמוספרה של הפנימיות המתוקנת, והיא פגיעה גדולה מאוד. עומק העניין הוא שלמעשה חובה גמורה לדעת שהעולם הפנימי שלם, אסור להכניס את הפגמים שבחיצוניות לתוך הפנימיות, כי דבר זה יביא לקלקול גדול. יש להבין שעיקר הכוח לתקן את החיצוניות הוא מחמת הפנימיות השלמה, אך אם הפגם שבחיצוניות יתערב בתוך מציאות הפנימיות, שוב לא יהיה כוח פנימי לתקן, ותאבד תקווה חלילה. משל לרכב שמחלץ רכב אחר מתוך ביצה, הנה אם הרכב המחלץ יידרדר אחרי הרכב התקוע, תאבד תקוות החילוץ.

כשאנו נכנסים לשבת אנו נכנסים בכל הוויית חיינו לאור של קדושה, למציאות שלמה המרפאת את כל תחלואי לבבנו ומחברת אותנו אל השלמות העליונה. מתוך כך אנו שבים לששת ימי המעשה מלאי כוחות של טוב ותיקון להרים את העולם צעד אחר צעד עד שיבוא לשלמותו הגמורה, ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. שנזכה!

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אור חדש בציון

  יסודות הציונות: תכירו את...

לייקר כל יממה

  הטור של סיון רהב...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם