Print this page

אהבה אמיתית Featured

 2 reuven sason

הרב ראובן ששון

אהבה אמיתית מייצרת גם גבולות

מבואר בספרים שאברהם היה עמוד החסד, ויצחק עמוד הגבורה, וסוד החיבור ביניהם נרמז בכמה נקודות יסודיות, כמו בעקדת יצחק.

ובאמת, אחד היסודות הגדולים בתיקון הנפש הוא היכולת לחבר בצורה נכונה בין החסד והדין, בין כוח האהבה ובין יצירת הכלים והגבולות.

היחס ביניהם הוא כמו היחס בין האור והכלי. החסד הוא הטוב, האהבה הגמורה. זה התוכן שאותו ה' רצה להשפיע עלינו ושבשבילו ברא את העולם. ואולם, אי אפשר להאיר את הטוב הזה אלא על ידי הגבורה, שהיא מייצרת את הכלים ואת הגבולות. אם תשפיע למישהו בלי גבול, זה יזיק לו. כך לדוגמה, יש עושר שהוא "שמור לבעליו לרעתו", כעושר שגורם לאדם גסות רוח, ותאווה שאינה יודעת שובע, הגורמת לו לזלזל בחבריו ולהתרחק ממשפחתו. ואכן, יש אנשים שהיום השחור בחייהם היה היום שזכו בו בפיס. כי לא היה להם הכלים הנפשיים להתנהל נכון עם עושר, והוא העביר אותם על דעתם.

כך היא המידה, שפע עלול להיות פשע, אם אין כלים. לכן, דווקא האהבה של ההורים לילדיהם, צריכה להביא אותם להציב בעבורם גבולות, שיפתחו את כוחותיהם העצמיים, ויכשירו אותם לעמוד על דעתם ולהתמודד באתגרי החיים. פינוק-יתר עלול ליצור ילד חלש אופי, שמפחד מכל קושי ואתגר.

האהבה היא זו שצריכה להוליד את הגבורה, והרצון להשפיע יגלה את הכוח המצמצם את השפע. ובאמת, כשהאהבה ניתנת בלי גבול, היא עלולה לנוון את המושפע, ולהנציח אותו כמקבל. זאת לעומת הגבורה, שדוחפת אותו להתפתח, עד שבסופו של דבר יהיה מקור של טוב בעצמו. דוגמה לדבר היא ההבדל בין צדקה לעני ובין עשיית עסק משותף עימו.

כמו שהאהבה צריכה את הגבורה, כן הדבר להפך. צריך להישמר מגבורה שמנותקת מחסד. כשהאדם אוחז במידת הדין, שלא מתוך אהבה, אלא מתוך כעס והקפדה יתרה, אז הגבורה מאבדת את מקומה הנכון כ'כלי', והופכת להיות 'תוכן', ואז היא איננה ראויה, כי היא משדרת כעס פנימי, ריחוק ולפעמים אפילו יריבות ושנאה.

זהו האתגר הגדול, לחבר את החסד והגבורה – החסד מצידו צריך להוליד את הגבורה, והגבורה צריכה לדעת שהיא כלי בשביל החסד.

אפשר שדבר זה נרמז בפרשתנו: "ואלה תולדות יצחק בן אברהם", ומיד בפסוק: "אברהם הוליד את יצחק". יש כאן שתי שאלות – אם בא לספר תולדות יצחק, מדוע מציין 'אברהם הוליד את יצחק'. כמו כן, הלא זה מיותר, שכבר כתב 'יצחק בן אברהם'! אלא שיש כאן סוד עמוק –התורה לא באה רק לספר לנו את הנתון הביולוגי, אלא להורות לנו על מהותו של יצחק, ש"אברהם הוליד את יצחק", והיינו שהגבורה וכוח הדין שהאירו אצל יצחק היו השלמה לאורו של אברהם, יצירת כלים לשפע החסד.

התורה מספרת לנו את תולדותיו של יצחק, כי עיקר תולדותיהם של צדיקים הם מעשיהם, ואלו היו מעשיו של יצחק – עמוד הגבורה, שהיא הכלי המוציאאל הפועל את הטובה.

עוד נציין, שהעובדה שאברהם הוליד את יצחק מלמדת שדווקא האהבה היא זו שיכולה לייצר את הגבולות הטובים והבריאים, שיסייעו להצמיח את הטוב הפנימי.

בעקדת יצחק אברהם אבינו נכלל במידת הגבורה, ובפרשה שלנו אנו למדים על יצחק, מידת הגבורה, כיצד הוא נכלל בחסד, ביודעו שכל הווייתו היא כלי בעבורה. זה סוד מעשיו של יצחק, שהם תמיד מופיעים כהמשכיותו של אברהם. להורות שכל מהות הגבורה היא כלי ביטוי בעבור החסד. אהבת ה' אלינו היא שורש הכול, גם של הדין והצמצום.

בדרכם של אבותינו, צריכים אנו לעסוק במלאכת הקודש הזו, למזג את שניהאורות הללו בחיינו, להיות מלאי אהבה, אך לדעת שהיא תופיע בפועל דווקא על ידי הגבורה, העמל והצמצום, שיבנו את הכלים לכל שפע הטוב. שנזכה!

אולי יעניין אותך גם