Print this page

שו"ת SMS - פרשת וישלח Featured

sms790

ביצים אורגניות * האם מותר להכין ביצה קשה מביצי חופש אורגניות? הרב אבינר: כן, מותר בלי לבדוק שמא היא מופרית, כי הולכים אחרי הרוב (שו"ע יו"ד סו ח – מ"צ).

 

מלחמת העי * אורחות צדיקים בשער הדאגה כותב שבמעל עכן נפלו אלפים מישראל. והרי בפסוק כתוב שנפלו שלושים ושישה איש? הרב אבינר: שלושת אלפים ברחו והובסו (יהושע ז).

 

פדיון בכור לאב גוי * אם יהודייה ואב גוי - כיצד פודים את בנם? הרב אבינר: הבן יפדה עצמו כשיגדל, או שיקימו עתה בית דין של שלושה שיפדו אותו.

 

מסילת ישרים לנשים * האם במסילת ישרים יש פרקים שפחות מתאימים ללימוד של בנות? הרב אבינר: אין הבדל, אך מה ששייך לנו הוא עד סוף פרק י"ב.

 

עגילים לבנים * כתוב: "פרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשיכם בניכם ובנותיכם" (שמות לב, ד). וכי הבנים ענדו עגילים באוזניהם? הרב אבינר: אז זה היה בגד איש (לשאלה זו השיב הגר"ח קניבסקי שאולי כך הלכו הבנים בעבר. שו"ת לבנימין אמר עמ' קצ - מ"צ).

הורדת שירים * אסור להוריד שירים, אך יש קבוצה שמשנה קצת את המנגינה, וכך מורידים את השיר. זה מותר? הרב אבינר: לא.שאל את אקו"ם, אגודת קומפוזיטורים ומחברים.אלא יש להוריד בהיתר תמורת 5 שקלים.

אולי יעניין אותך גם