התרת נדרים בזום Featured

 2 shut

הרב יוסף צבי רימון

שאלה

בערב ראש השנה נוהגים לעשות התרת נדרים לאחר תפילת שחרית. מה יעשו אנשים שאינם יכולים להגיע לבית הכנסת משום שהם בבידוד או שהם בקבוצת סיכון? האם יש אפשרות לעשות התרת נדרים בטלפון או בזום?

תשובה

התרת נדרים על ידי שליח

הגמרא (נדרים ח:)אומרת שבעל יכול להיות שליח בעבור אשתו כדי להתיר את נדריה בפני בית דין (בתנאים מסוימים). האם אדם יכול להיות שליח גם בעבור אנשים אחרים?

הר"ן (נדרים שם) כותב שלדעת התוספות אפשר למנות שליח להתרת נדרים. לדעתם, חידוש הגמרא הוא שאפילו בעל יכול להיות שליח למען אשתו, אף שיכול להיות שהוא לא ידייק בדבריו כדי שיתירו את הנדר (משום שנדרי אשתו משפיעים גם עליו), אך לגבי אדם אחר ברור ששליחות מועילה משום שאין לשליח כל נגיעה בהתרת הנדר.

הר"ן אף מוסיף בשם רבנו שמשון שאדם יכול לשלוח לבית הדין מכתב שבו הוא מודיע שהוא מתחרט על הנדר, ובית הדין יכול להתיר את הנדר משום שדי בכך שבית הדין יודע שהנודר התחרט על הנדר, ואין צורך בנוכחות הנודר בבית הדין בשעת התרת הנדר. לדעת הרשב"א (הובא בשו"ת הריב"ש, סימן ש"ע) אף יש בכך עדיפות על פני התרת נדרים על ידי שליח.

אולם לדעת הרמב"ם (שבועות פ"ו ה"ד), אדם אחר איננו יכול להיות שליח להתרת נדרים, אלא רק בעל לאשתו, וכתב הריב"ש (שם) שלדעתו גם שליחת מכתב לא מועילה, והתרת נדרים אפשרית רק בנוכחות הנודר. הוא מוכיח את דבריו מהמדרש על יפתח ובתו, שם מסופר שיפתח לא הסכים ללכת לפינחס כדי להתיר את נדרו (כי הוא היה "ראש קציני ישראל" וחשב שיש בכך פחיתות כבוד):

ואם היה אפשר על ידי שליח או מפי הכתב, למה לא עשה כן כדי להציל את בתו, שהרי לא היו מקפידין אלא שלא ילך האחד לחבירו לפי לשון המדרש. אלא בודאי בפניו ממש בעינן כדברי הרמב"ם ז"ל.

כיוון שיפתח לא שלח שליח או מכתב כדי להתיר את הנדר (ובלי שתהיה פגיעה בכבודו), מוכח שאי אפשר להתיר אלא אם כן הנודר מגיע לבית הדין, וכדברי הרמב"ם.

הריב"ש לא מכריע במחלוקת זו, אם כי הוא כותב שראוי לחוש לדברי הרמב"ם. אך השולחן ערוך (יו"ד רכ"ח, טז) פוסק כדעת הרמב"םעל פי הריב"ש שצריך הנודר לבוא לבית הדין, ואי אפשר להישאל על ידי שליח, וכתב הט"ז (ס"ק כ) שהתרה באמצעות מכתב לא אפשרית, אלא צריך שהנודר יבוא אל בית הדין.

התרת נדרים בטלפון או בזום

לאור האמור, לכאורה אי אפשר להתיר נדר בטלפון או באמצעות זום, מכיוון שצריך שהנודר יבוא בעצמו לבית הדין. אך יש לעיין מדוע אי אפשר להתיר על ידי שליח. אפשר להבין זאת בשתי צורות:

א.      ייתכן שנדר נחשב כמו דין, וכשם שצריך לדון אדם בפני בית הדין הוא הדין במקרה זה (עיינו קרבן נתנאל על הרא"ש, נדרים פ"א אות ס; קרן אורה נדרים ח:). לפי זה מסתבר שאי אפשר להתיר נדרים בטלפון או בזום (אם כי יש מקום לדון האם הנוכחות בבית הדין היא גזרת הכתוב או שמא נועדה כדי שיאמרו אמת, ואם כך גם בזום ייתכן שיש אפשרות כזו).

ב.       ייתכן שאי אפשר להתיר על ידי שליח מכיוון שאי אפשר לברר היטב את הפרטים ומדוע באמת האדם רוצה להתיר את הנדר, והאם יש כאן חרטה או פתח כדי להתיר את נדרו. לפי זה ודאי שאפשר להתיר בטלפון או באמצעות זום, מכיוון שכעת אפשר לשוחח עם הנודר (ובזום אפשר אף לראות אותו).

למעשה

למעשה, לכתחילה בוודאי יש לעשות התרת נדרים בפני בית דין, אך במקרה הצורך, כגון אדם שנמצא בבידוד או באשפוז או שחושש לצאת מהבית בגלל הקורונה אפשר לעשות התרת נדרים באמצעות זום(ועקרונית אפילו באמצעות טלפון) מהסיבות הבאות:

א.      אף שהשולחן ערוך פוסק כדעת הרמב"ם, כתב הפתחי תשובה (ס"ק ט) שרבו החולקים על הרמב"ם, ולכן בשעת הדחק אפשר קצת להקל ולהתיר באמצעות שליח.

ב.       בניגוד לדברי הט"ז, ייתכן שהשולחן ערוך מאפשר התרת נדרים בכתב (אף שהוא אוסר התרה על ידי שליח), מכיוון שלא מפורש בדבריו לאיסור, ואם כך מסתבר שאפשר להתיר נדרים גם באמצעות טלפון או בזום.

ג.        כפי שראינו, ייתכן שגם הרמב"ם כתב שאי אפשר להתיר נדרים באמצעות שליח רק מפני שהדברים לא יהיו מדויקים, אך אם אפשר לדבר ישירות עם הנודר ייתכן שאף הרמב"ם יודה שאפשר. ובשו"ת שבט הקהתי (ח"ד, סימן רל"ט) כתב להקל לכתחילה מטעם זה להתיר נדרים בטלפון.

ד.       ייתכן שבאמצעות זום, שאפשר גם לראות את הנודר וגם לשמוע אותו, הדבר נחשב כנוכחות לפני בית הדין (אף שלעניין תפילה וברכות אין לומר לומר שזו "נוכחות", ואי אפשר לצרף למניין וכדומה), כי שני הצדדים רואים זה את זה ומדברים זה עם זה באופן ברור.

כל הדברים הללו נכונים לעניין התרת נדרים פרטית הנעשית במהלך השנה. באשר להתרת נדרים בערב ראש השנה, שהיא רק מנהג לחומרה, קל וחומר שאפשר לסמוך על היתרים אלו ולעשות התרת נדרים באמצעות זום (כאשר שלושה אנשים שהם בית הדין ישבו יחד, ויתירו לאחרים).

התרת נדרים לקבוצה גדולה בזום

בחלק מהיישומונים המאפשרים פגישות וידאו אין אפשרות שישמעו את כולם מדברים יחד. כיצד אם כן יעשו התרת נדרים לקבוצה גדולה?

במצב כזה, אדם אחד יאמר את כל נוסח התרת נדרים, ואחר כך המשתתפים יאמרו (זה אחר זה):"גם אני מבקש להתיר את נדריי, ומצטרף לנוסח ההתרה שנאמר כאן". לאחר מכן הדיינים יאמרו את נוסח ההתרה ("הכול יהיו מותרים...") שלוש פעמים, ואחר כך יאמר כל אחד מהמשתתפים (זה אחר זה): "הרי אני מוסר מודעה לפניכם ואני מבטל מכאן ולהבא כל הנדרים והקבלת שאקבל עליי".

ובע"ה יתיר לנו הקב"ה את נדרינו ואסרינו ויכתוב ויחתום אותנו לחיים טובים, בריאים וארוכים ולשלום.

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אדוריים היהודית

  מאמר מאת מרים מימון

הסימן לחוסן הלאומי

  אליהו אוזן, חקלאי ותיק

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם