סליחות ביחידות? Featured

 2 shut
 
איך אומרים סליחות ביחידות?

שאלה

רבים נמצאים כעת בבידוד או נמנים עם קבוצות סיכון ולכן יאמרו סליחות ביחידות. האם יחיד רשאי לומר את הסליחות? האם מותר לומר י"ג מידות ב'זום'? האם יש דברים שאין לאומרם ללא מניין?

 

 

הרב יוסף צבי רימון

תשובה

במסגרת זו נבאר מעט באשר לי"ג מידות, ואילו בשאר הדברים נציין רק את המסקנה ההלכתית.

י"ג מידות: יחידלא יאמר י"ג מידות, ואם רוצה, יכול לאומרן בטעמים (משנה ברורה תקסה, ס"ק יג). ניתן לומר גם "א-ל מלך יושב על כיסא רחמים" עד י"ג מידות (אך אין חובה לאומרו ביחידות).

נבאר מעט: מדוע שלא לומר י"ג מידות ביחיד? לכאורה יש כאן דין של דברים שבקדושה, ויש צורך במניין. ואכן, הטור (תקס"ה) הביא את דברי רב נתןשאמר שאין לומר י"ג מידות ביחיד ותמה על כך, כי אין כאן "דברים שבקדושה".

ואולם במקור הדברים מתבאר שיש כאן סיבה אחרת, ולא בגלל "דברים שבקדושה". בסדר רב עמרם גאון (סדר תענית), הסידור הראשון שיש בידינו, כתב בשם רב נתן שלא אומרים י"ג ביחיד. לפי דבריו, י"ג מידות הן ברית מיוחדת שנכרתה עם הציבור, שה' לא ימאס בתפילת הרבים. אם כך, כיוון שי"ג מידות הן ברית ציבורית, רק ציבור רשאי לומר אותן.

בדרכי משה (שם, ס"ק ד) כותב בשם ספר המנהגים שיחיד יכול לומר י"ג מידות, כפי שעולה מדברי הטור שהבאנו. גם רבנו יונה והאבודרהם סברו שניתן לומר י"ג מידות ביחיד (הובאו בבית יוסף תקס"ה).

אומנם בשו"ת הרשב"א(חלק א סימן ריא) הבין שאסור לומר י"ג מידות ביחיד, אך לא נימק כדעת רב עמרם גאוןאלא כתב שי"ג מידות הן דברים שבקדושה. לכן גם התיר לאומרים בדרך "קריאה בעלמא" (למשל בטעמים).

לפי זה מצאנו מחלוקת אם ניתן לומר י"ג מידות ביחיד, וכן מחלוקת מדוע:

א.      1) אין לומר ביחיד כיוון שזו ברית שנכרתה עם הציבור, שאין תפילתו חוזרת ריקם (רב עמרם גאון); 2) אין לומר ביחיד כיוון שאלו דברים שבקדושה (רשב"א).

ב.      מותר לומר ביחיד, ואין אלו בגדר דברים שבקדושה (רבנו יונה, אבודרהם, טור, ספר המנהגים בדרכי משה).

בשו"ע (תקס"ה, ה) כתב שאין לומר י"ג מידות ביחיד, ונימק שאלו דברים שבקדושה.

אומנם לפי הדברים שראינו לעיל ייתכן שאין אלו דברים שבקדושה ממש, וייתכן שכוונתו בכך שיש כאן מעין דברים שבקדושה, שאין לאומרם ביחיד (וכן כתב בשו"ת בצל החכמה ח"ה סימן ס"א. והאריך בכך ברץ כצבי, ירח האיתנים). ואם כך, עיקר י"ג מידות הוא ברית מיוחדת שנכרתה עם הציבור, וכל מהותן הוא דווקא בסגולת הציבור של עם ישראל.

האם ניתן לענות דרך זום? גם על קדיש וקדושה יש סיבה טובה לענות דרך זום (עיין בתשובה שלי בעניין זה), ובוודאי בי"ג מידות, שיש דעות רבות המתירות לומר אפילו ביחיד, וגם לפי הטעם של השראת שכינה יש לומר שאם אומרים י"ג מידות בגלל הברית המיוחדת עם הציבור, גם היחיד יכול להצטרף דרך זום וגם הוא נכלל בברית זו.

מצד אחד, לצערנו, היחיד איננו יכול לומר י"ג מידות ביחיד, אולם אנו נרגשים מהזכות האדירה שיש לנו בדרך כלל להיות בציבור ולומר י"ג מידות. להיות שותפים לברית המרגשת בין כנסת ישראל לקב"ה, שבאה לידי ביטוי באמירת י"ג מידות. לומר י"ג מידות ולדעת שי"ג מידות מסמלות את הקשר האמיץ בין כנסת ישראל לה', קשר של אהבה מיוחדת, קשר שלא ניתק לעולם!

לסיכום, לא אומרים י"ג מידות ביחיד, אולם ניתן לומר בטעמים וניתן לומר את ההקדמה ("א-ל מלך"), אך רבים נהגו לדלג על שניהם. ניתן לענות על י"ג מידות דרך הזום.

למעשה ניתן לומר סליחות ביחידות בהסתייגויות אלו:

  • י"ג מידות לא אומרים, אבל ניתן לומר בטעמים וגם ניתן לומר את ההקדמה ("א-ל מלך יושב..."). למרות זאת המנהג המקובל אצל רבים הוא שהיחיד מדלג על י"ג מידות ועל ההקדמה שלהן.
  • וידוי: אומרים.
  • נפילת אפיים: אומרים, אבל אם אין ספר תורה, אומרים בישיבה ולא בנפילה (ובירושלים נהגו לומר בנפילה).
  • קטעים בארמית: לא אומרים.
  • אבינו מלכנו: אומרים כרגיל.
  • דרך זום: רשאי לומר עם הציבור י"ג מידות ואת הקטעים שבארמית (עיין בהרחבה בתשובה שכתבתי על תפילה דרך זום).

ודאי שיש עניין מיוחד לאמירת סליחות בציבור, במקום שיש בו השארת שכינה, ומתוך ידיעה שתפילת הציבור מתקבלת במיוחדת. ואולם גם כאשר אין מניין יש חשיבות גדולה מאוד לאמירת סליחות ביחיד. ה' שומע תפילת כל פה, ובמיוחד כאשר מרבים בסליחות ובתחנונים. יתרה מזו, אמירת סליחות ביחיד במציאות זו, כאשר האדם איננו יכול להיות עם הציבור, יש בה זכות גדולה ומעלה גדולה, כי הוא משתוקק להיות עם הציבור, "ונפשו קשורה בנפשו", ולכן יש כאן חיבור לציבור גם כאשר האדם ביחידות.

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
נתפסנו ברשת

  מאמר מאת אסף פאסי

בני אור – ככה נראה החושך

  הטור של אבינועם הרש....

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם