מתי לברך בטיול? Featured

 2 shut

הרב יוסף צבי רימון

שאלה

בזמן טיול הולכים כמובן ממקום למקום ומדי פעם רוצים לאכול תוך כדי ההליכה או כשעושים הפסקה. האם מותר להתחיל לאכול במקום אחד ולהמשיך במקום אחר? מתי מברכים על שתייה? האם מספיק לברך פעם אחת בהתחלה או שצריך לברך ברכה חדשה על כל שתייה ושתייה? ומה לגבי ברכה אחרונה?

תשובה

שינוי מקום במהלך האכילה

הגמרא (פסחים קא ע"ב)דנה באדם שהתחיל לאכול במקום אחד ובאמצע הסעודה שינה את מקומו ועבר למקום אחר. הגמרא קובעת: "שינוי מקום צריך לברך", דהיינו מי שמשנה את מקומו באמצע האכילה צריך לברך שוב על המאכל. אפשר להציע שני הסברים עקרוניים לדין זה:

א.      היציאה למקום חדש גורמת להיסח הדעת, ולכן היא מצריכה ברכה נוספת.

ב.       חז"ל קבעו שברכה חלה רק על הסעודה הנוכחית. ברגע שאדם משנה את מקומו ועוקר את הסעודה, שוב לא ניתן לייחס את הברכה לאכילה, וממילא צריך לברך פעם נוספת.

מסוגיית הגמרא והראשונים עולה שלשאלה זו יש שתי נפקא מינות עיקריות:

א.      על אילו מאכלים צריך לברך פעם נוספת? אם המחייב בברכה נוספת הוא עקירת הסעודה (טעם ב), לכאורה החובה לברך ברכה נוספת קיימת בכל סוגי המאכלים (וזו דעת רב ששת בגמרא שם, וכך פוסקים הרמב"ם [ברכות ד, ג] ועוד ראשונים). אך אם המחייב בברכה נוספת הוא היסח הדעת (טעם א), אפשר לטעון שאדם מסיח את דעתו רק ממאכלים 'פשוטים' ולא מלחם או מזונות, וממילא על דברים כאלו אין צריכים לברך שוב ברכה ראשונה (וזו דעת רב חסדא בגמרא שם, וכך פוסקים הרא"ש [פסחים י, ו] ועוד ראשונים).

ב.       האם צריך לברך ברכה אחרונה על הסעודה שהסתיימה? אם המחייב בברכה נוספת הוא עקירת הסעודה (טעם ב), מסתבר ששינוי המקום מסיים את הסעודה הראשונה ולכן צריך לברך תחילה ברכה אחרונה על הסעודה הראשונה, ואז לברך ברכה ראשונה על הסעודה החדשה (וכן דעת הרמב"ם [שם] ועוד). אך אם המחייב הוא היסח הדעת (טעם א), מסתבר שצריך לברך רק ברכה ראשונה, כי היסח הדעת אינו מחייב ברכה אחרונה (וכן דעת הרא"ש [שם] ועוד).

להלכה פוסק הרמ"א (או"ח קעח, א–ב) כדעת הרא"ש, ששינוי מקום מחייב רק ברכה ראשונה ורק במאכלים שאינם לחם או מזונות. ואומנם השולחן ערוך פוסק אחרת, אולם למעשה רוב הספרדים נוהגים אף הם כפסיקת הרמ"א ממגוון סיבות (בן איש חי, בהעלותך, ב; כף החיים, ס"ק יד; ילקוט יוסף קעח, א).

פרט לבעיה של חיוב ברכה נוספת, שינוי מקום בסעודה עלול לגרום לשכוח לברך ברכה אחרונה, ולכן לכתחילה יש להימנע מכך (רמ"א שם). אך בעיה זו אפשר לפתור בכמה דרכים: א) אם יוצא על מנת לחזור בתוך כמה דקות, אין חשש שישכח (משנ"ב ס"ק לד); ב) אם מלכתחילה מתכוון לשנות את מקומו במהלך האכילה, יכול לשנות (משנ"ב ס"ק יא); ג) אם לוקח איתו את האוכל, אין חשש שישכח לברך (כף החיים ס"ק א).

לסיכום: מי שאוכל לחם או מזונות (יותר מכזית), לכתחילה לא ישנה את מקומו כדי שלא ישכח לברך (אלא אם יוצא לכמה דקות או התכוון מלכתחילה לשנות את מקומו או לוקח איתו אוכל). ואם שינה את מקומו, אינו חוזר ומברך. מי שאוכל מאכלים שמברכים עליהם 'בורא נפשות' לא ישנה את מקומו, ואם שינה את מקומו, צריך לחזור ולברך עליהם ברכה ראשונה במקום החדש.

אז מה עושים בטיול?

כל דין שינוי מקום קיים כאשר היה מקום שבו נקבעה האכילה הראשונה ואחר כך התרחש שינוי מקום. אך כאשר מלכתחילה לא הייתה שום קביעת מקום אלא האדם אכל תוך כדי הליכה ממקום למקום, הרי שלא צריך לברך פעם נוספת על האכילה, שהרי אין כאן שינוי מקום כלל (שולחן ערוך שם, ד; משנ"ב ס"ק מב)!

לכן מי שרוצה לאכול ולשתות במהלך הטיול (במרווחים של פחות מחצי שעה בין שתייה לשתייה) יברך על האכילה הראשונה ויתכוון שברכה זו תחול על כל מה שיאכל וישתה במהלך הטיול, ולאחר השתייה האחרונה יברך ברכה אחרונה (ואם רוצה לברך ברכה ראשונה ואחרונה על כל אכילה ושתייה, יכול לנהוג כך). אם מתכוון לשתות במרווחים של יותר מחצי שעה, יברך ברכה ראשונה ואחרונה על כל אכילה ושתייה. ואם התיישב לאכול או לשתות, יברך ברכה ראשונה ואחרונה, ואחר כך ימשיך בטיול.

טיול מהנה ובטוח בע"ה!

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם