מצווה בטמפרטורה גבוהה Featured

 2 shut

הרב יוסף צבי רימון

שאלה: חם לי, והציצית אינה נוחה. האם יש עניין ללבוש ציצית כל היום?

תשובה: הגמרא במנחות (דף מא.) אומרת שציצית היא "חובת גברא" ולא "חובת מנא", כלומר הציצית היא חובת האדם ואיננה חובת הבגד. לכן, אין חובה להטיל ציציות בבגד של ארבע כנפות כשהוא נמצא בארון. החיוב הוא להטיל ציצית בבגד של ארבע כנפות, בזמן שהוא לבוש בו. לכן, אם האדם לא לבש בגד של ארבע כנפות, לא ביטל מצוות ציצית, אלא שאם לובש בגד של ארבע כנפות צריך להטיל בו ציצית (ואם לובש ללא הטלת ציצית, ביטל מצוות עשה).

לפי זה לכאורה, אין לאדם חובה להטיל ציצית אם אין עליו בגד של ארבע כנפות. אולם, למעשה יש לשאוף ללכת בציצית כל היום כולו. לדבר זה ישנן כמה סיבות.

הגמרא (שם) מספרת על רב קטינא שהלך בבגדים הפטורים מציצית, ופגש אותו מלאך ואמר לו: "קטינא קטינא... ציצית מה תהא עליה? אמר ליה (רב קטינא): ענישתו אעֲשֵׂה? (האם מענישים על כך שלא הבאתי עצמי לידי חיוב של מצוות עשה?) אמר ליה: בזמן דאיכא ריתחא – ענשינן" (בזמן כעס, הקב"ה מעניש אף על כך).

אם כך, אף שאין חיוב ללכת בציצית, הרי שבזמן כעס הקב"ה מעניש על כך שלא הלך בציצית (כלומר, שהיה צריך להביא עצמו לידי חיוב ציצית בלבישת בגד של ארבע כנפות. שם בגמרא בהמשך מבואר על איזה מקרה בדיוק נענשים בעידנא דריתחא).

ויש לכך כמה סיבות:

א.      מצווה זו קלה מאוד. אדם יכול להרוויח מצווה בכל רגע ורגע. אם אדם איננו עושה זאת, הרי שיש בכך חוסר הערכה למצוות ה'.

ב.      הגמרא במנחות (מג:) אומרת ששקולה מצוות ציצית כנגד כל המצוות כולן, ואם כך, ודאי שיש צורך להשקיע כדי לקיימה כמה שיותר.

ג.        מצווה זו עוזרת לבלתי נחטא (עיין עבודה זרה יח.). היא עוזרת בקיום המצוות (מנחות מג:) – "וראיתם אותו וזכרתם": ראייה מביאה לידי זכירה, וזכירה מביאה לידי עשייה.

ד.       מכיוון שנהגו ללבוש ציצית, מי שאינו לובש עובר משום "אל תיטוש תורת אימך" (שו"ת אגרות משה, או"ח ד', סימן ד').

הגמרא בפסחים קיג: אומרת, שישנם שבעה המנודין לשמיים, וביניהם מי שאין לו ציצית בבגדו. בעלי התוספות הביאו שני פירושים. פירוש ראשון, שהכוונה היא למי שיש לו טלית ואינו לובשה. אולם לפי הפירוש השני, אף אם אין לו טלית צריך לקנות כדי להתחייב במצווה.

האם יש חובה ללבוש ציצית בלילה?

הגמרא במנחות (מג.) אומרת בשם רבי שמעון, שכסות לילה אינה חייבת בציצית, כי כתוב 'וראיתם אותו'. נחלקו הראשונים אם כל בגד פטור בלילה מציצית (רמב"ם פ"ג ה"ז) או שמא רק בגד שלובשים תמיד בלילה פטור מציצית, אבל בגד שלובשים ביום ובלילה חייב בציצית גם בלילה (רא"ש, הלכות ציצית סימן א').

למעשה, לכתחילה יש להישאר לבוש בציצית גם בלילה, אבל כאשר יש קושי, או כאשר משחקים ומזיעים, יש סיבה טובה להקל בלילה ולשחק בלי ציצית (ואחרי שנגמר המשחק, יש הסוברים שלא מחזירים את הציצית – ב"ח המובא גם במג"א ס"ק א', אך לדעת הרב פיינשטיין, בשו"ת אג"מ יו"ד ב', קל"ז, אפשר ואולי אף עדיף ללבוש בחזרה את הציצית גם בלילה).

משמעות נוספת לחשיבות לבישת הציצית: התורה אומרת "וראיתם אותו וזכרתם את כל מצווה ה'". כיצד הציצית מחזקת אותנו בעניין קיום המצוות? באופן פשוט, יש כאן סמל ורמז שה' נתן לנו, וממילא הוא מזכיר לנו לא לעשות טעויות.

אולם נראה שיש להוסיף עוד. הציצית איננה רק תזכורת לקיום מצוות ה'. היא תזכורת להיזכרות בשכינה והיזכרות בתפקידנו המיוחד. הציצית היא בגד של מלכות, בגד של שליחות (ציצית מקבילה לציץ של הכוהן הגדול).

כאשר אדם זוכר כל העת שהוא שליח ה', הוא מקבל כוחות, הוא נזהר מטעויות. במקום להתעסק בעבירה, בהנאה הזמנית והחולפת, נאזור אומץ ונבחר במשימת הקבע, בשליחות האלוקית. במקום להתבונן בדבר המביא לעבירה, נתבונן בציצית ונזכור שאנחנו עבדי ה', נתבונן בתכלת וניזכר בשליחות האדירה המוטלת על כתפינו. נתבונן בציצית וניזכר בזכות העצומה שלנו להיות קרובים לה', ללבוש מַדֵי ה' ונתאווה להגיע לדרגת "והייתם קדושים לא-לוהיכם"; נשאף להגיע למציאות של קדושה, "קודש לה'", אותן מילים הכתובות על הציץ של הכוהן הגדול, שאמורות לנתב את חיינו בקדושה גם בלבישת הציצית.

לסיכום: צריך להתאמץ מאוד לקיים מצוות ציצית במשך כל היום. גם בלילה ראוי להישאר לבושים בציצית, אבל כאשר משחקים ומזיעים, אפשר להקל יותר בלילה להסיר את הציצית. כאשר אנחנו לובשים ציצית, אנחנו זוכרים שאנחנו שליחים, שליחים בשליחות אלוקית. שליחים המקבלים כוחות לפעול בעוצמה ובקדושה, ביושר ובטהרה.

יצא לאור ספר חדש של הרב יוסף צבי רימון: הלכה ממקורה – תפילין. בספר אפשר ללמוד הלכות תפילין בעזרת תמונות והסברים, מן המקורות ועד להלכה למעשה. להשיג בהוצאת מגיד, בחנויות הספרים ובאתר "סולמות" https://www.sulamot.org/

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם