Print this page

שו"ת SMS לפרשת בהר Featured

sms790

 

הרב שלמה אבינר

 

שירת נשים עם חזן צה"ל * אני חייל ועושה ככל יכולתי כדי לא לשמוע שירת נשים. אז איך מותר לחזן הראשי לצה"ל לבצע שיר יחד עם נערות יתומות צה"ל? הרב אבינר: אם זה נכון, אז השתגענו.

דרכם של נאמני תורה ועבודה * נאמני תורה ועבודה הביעו ביקורת חריפה נגד הרב הראשי בגלל שלילתו את הרפורמים. כיצד להתייחס? הרב אבינר: אם זה נכון, אז באמירות כאלה הם מרבים שנאה ופירוד באומה ומרחיקים יהודים מהתורה. אם הם חושבים שהם בדרגה לחלוק על הרב הראשי, בכל זאת עליהם להבין שעליהם לשתף פעולה עם הרבנות הראשית למען אחדות האומה.

צניעות בפני גוי * מותר לבת ישראל להיות בחוסר צניעות בפני גוי? מדוע? הרב אבינר: חלילה. כי חוסר צניעות הוא פריצות עצמית מלבד איסור ההכשלה. אפילו בחדר סגור, אפילו בחושך, אפילו גבר (קצשו"ע ג א).

חילול השם * מה חילול השם גדול יותר, מסגד בהר הבית או עבודה זרה של כנסיות לא רחוק מן ההר? הרב אבינר: עיין הגדרות חילול השם ברמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ה. שאלה: קראתי ואני מתקן שאלתי: מה חילול השם גדול יותר, מי שנכנס להר הבית, או מי שמטפח ידידות עם הנצרות וטוען שישו היה יהודי אורתודוקסי? תשובה: מי שעושה את שניהם.

בנות רש"י * מה המקור לכך שבנות רש"י למדו תורה והניחו תפילין? הרב אבינר: שהניחו תפילין אין שום מקור. הבת הבכורה יוכבד, לא ידוע שלמדה תורה. אבל בתה חנה לימדה נשים בהלכות נשים. הבת השנייה מרים מובאת בהלכות כשרות בתשובות דשייכי להלכות מאכלות אסורות לרמב"ם, סי' ה. הבת השלישית רחל הייתה כותבת דברי הלכה בשם רש"י בזקנותו כאשר תש כוחו, שבולי הלקט ח"ב דף נג.

מסרון בתפילה * אם אימי מטלפנת אליי ואני באמצע תפילה, מותר לי לשלוח לה הודעה שאני בתפילה? הרב אבינר: כן, כמו מפני הכבוד והיראה.

התנדבות נוצרית * מותר להעסיק נוצרים מתנדבים בחקלאות? הרב אבינר: ודאי שלא. שאלה: אבל הרב פלוני מתיר? הרב אבינר: סליחה, לא ציינת שאתה שואל אותי מה הרב פלוני אומר. סליחה שלא הבנתי.

אולי יעניין אותך גם