מסילות התשובה Featured

4 ades

הרב המקובל יעקב עדס

ענף א: ארבעה חלקים בתשובה

בימים אלו כולנו משתדלים לחזור בתשובה. מהי התשובה? כפי המבואר ברמב"ם בהלכות תשובה ובספר שערי תשובה לרבינו יונה, התשובה כוללת ארבעה דברים: שניים ביחס לעתיד ושנים ביחס לעבר.

השניים בעניין העתיד: הראשון הוא שינוי הדרך לטובה, דהיינו כל אדם יודע על עצמו אילו הדברים שבהם היה נכשל ואילו דברים היה מחסיר מלקיים ויחליט החלטה חזקה (בלי נדרים אך החלטה חזקה) לשנות בזה דרכו לטובה שלא להיכשל במה שהיה נכשל ולא להחסיר מלקיים מה שהחסיר מלקיים.

הדבר השני ביחס לעתיד הוא שאף אם החליט האדם לתקן דרכו, מכל מקום צריך הרבה עזר שמיימי להצליח בזה, מפני שהעולם הזה מלא ניסיונות, ולכן תמיד צריך להתפלל להשם יתברך שיציל אותו מכל מכשול ויזכה אותו לנהוג כראוי.

וביחס לעבר: הדבר הראשון הוא הצער על מה שנכשל בעבר ומה שחיסר מלקיים. הצער הזה מנקה את הנשמה מזוהמת החטא.

הדבר השני ביחס לעבר הוא אמירת הווידוי עם בקשת הסליחה מהשם יתברך.

וכתב רבי חיים מוולוז'ין שמכל הארבעה הדבר העיקרי ביותר הוא הדבר הראשון הנ"ל: שינוי הדרך לטובה וההחלטה החזקה לשנות דרכו לטובה.

ענף ב: דרגות בעוצמת התשובה

ומבאר רבינו יונה שלכל תשובה, אפילו חלשה, יש בה תועלת, אך עיקר התשובה הוא כשעושה האדם את כל ארבעה הדברים הנ"ל.

אך לא זו בלבד אלא שבכל אחד מארבעת הדברים הנ"ל יש הרבה דרגות בעוצמתם, דהיינו ההחלטה לשנות את דרכו לטובה – יש החלטה חלשה שהסיכוי שלה להחזיק מעמד הוא רק לזמן מועט, ויש החלטה יותר חזקה. והחזקה שבכולן היא מה שכתב הרמב"ם עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם. וכמה שההחלטה יותר חזקה התשובה יותר מתקבלת.

וכן התחנונים להשם יתברך להצליח להחזיק מעמד – יש הרבה דרגות בתפילה, בכמות הזמן ובאיכות התפילה, וכמה שתפילתו יותר מעומק הלב ובתחנונים יותר פועל בתפילתו.

וכן אמירת הווידוי ובקשת הסליחה להשם יתברך יש בזה דרגות רבות בעוצמת הדבר וכמה שיותר מעומק הלב יותר פועל.

וכן בצער על המכשולים – מבאר רבינו יונה שאף אם איבד אדם סכום קטן של כסף יש לו על זה צער, אך אם איבד את כל רכושו בעסק רע, צערו פי כמה וכמה ויותר מזה פי כמה וכמה צריך להיות צערו על העבירה.

ענף ג: כוחו של הבכי בתשובה

ובגמרא במסכת עבודה זרה דף יז ע"א מסופר על רבי אליעזר בן דורדיא שחזר בתשובה והניח ראשו בין ברכיו וגעה בבכייה עד שיצתה נשמתו.

ויצתה בת קול ואמרה רבי אליעזר בן דורדיא מזומן לחיי העולם הבא.

ואמרו בגמרא שם על זה שבכה רבי (היינו רבינו הקדוש מחבר המשניות) ואמר יש קונה עולמו בכמה שנים ויש קונה עולמו בשעה אחת.

ועוד אמר רבי לא דיין לבעלי תשובה שמקבלין אותן אלא שקורין אותן רבי.

וביאור העניין הוא שעל ידי שהייתה בכייתו כל כך עמוקה ועצומה לכן זכה שהגיע בשעה אחת לדרגות שבדרך כלל לוקח להגיע אליהם כמה שנים.

ומזה יש ללמוד כמה חשובה בכייה מעומק הלב של חזרה בתשובה, ואשרי הזוכה להגיע לזה.

ענף ד: שלב החיבור לה' יתברך

ובפרשת נצבים כתוב על מצוות התשובה "ושבת עד הויה א-לוהיך ושמעת בקולו".

ומכלל כוונת הפסוק הוא שמצוות התשובה כוללת שני חלקים – החלק האחד הצד המעשי של התשובה שבזה נתבאר לעיל באריכות ארבעה פרטים וכל זה נכלל בושמעת בקולו.

אך מלבד זה יש עוד חלק מרכזי במצוות התשובה והוא 'ושבת עד הויה א-לוהיך' והיינו לחזק את הקשר הנשמתי של האדם עם השם יתברך.

וביאור הדברים שהמהות של נשמת האדם זה אור א-לוהי קדוש מאוד הנאצל מהשם יתברך ונכנס בגוף האדם, ואילו היצר הטוב והיצר הרע הם רק לבושים המלבישים את אור עליון זה, אך הנשמה עצמה זה אור עליון קדוש וגבוה מאוד.

ובידי האדם להרבות את החיבור של הנשמה אל השם יתברך על ידי לימוד תורה ותפילה וקיום מצוות וזהירות מעבירות, אך מלבד זה גם תלוי הדבר בכוונת האדם – שכמה שיותר מכוון שהוא רוצה לחבר את נשמתו להשם יתברך נפעל יותר החיבור החשוב הזה.

וזה בין על ידי עצם הכוונה והרצון לחבר את הנשמה להשם יתברך ובין על ידי שבשעת לימוד תורה או תפילה או קיום מצווה בין אדם למקום או קיום מצווה בין אדם לחברו יבין שהתורה והתפילה והמצוות הן צינורות רוחניים שמחברים את הנשמה להשם יתברך, ופועלים בשני כיוונים: האחד – שעל ידי התורה או תפילה או מצווה כביכול מלמטה למעלה עולה הנשמה להתחבר להשם יתברך. והשני – שכביכול מלמעלה למטה מגיע אור רוחני מהשם יתברך ונכנס לנשמתו.

וזה מכלל מצוות התשובה להרבות בהרגשה זו של החיבור להשם יתברך.

ענף ה: תענוג הדבקות

ומבואר בחזון איש בספרו 'אמונה ובטחון' פרק א סעיף ט שכאשר מרגיש אדם את החיבור, זה הוא התענוג העצום ביותר שקיים בעולם (ויש שם לשונות פלאיים בחזון איש, עיין שם, ועיין ביאור באריכות ללשונו בספר דברי יעקב פרקי מחשבה חוברת רביעית פרק יט).

וכל זה נכלל במצוות הדבקות שנצטווינו בה בתורה בחמישה מקומות בחומש דברים, והם: (א) בפרשת ואתחנן פרק ד פסוק ד, דכתיב 'ואתם הדבקים בהויה א-לוהיכם חיים כולכם היום'; (ב) ובפרשת עקב פרק י פסוק כ, 'ובו תדבק'; (ג) ובפרשת עקב פרק יא פסוק כב, 'ולדבקה בו'; (ד) ובפרשת ראה פרק יג פסוק ה, 'ובו תדבקון'; (ה) ובפרשת נצבים פרק ל פסוק כ, 'ולדבקה בו'.

המהות של נשמת האדם זה אור א-לוהי קדוש מאוד הנאצל מהשם יתברך ונכנס בגוף האדם, ואילו היצר הטוב והיצר הרע הם רק לבושים המלבישים את אור עליון זה, אך הנשמה עצמה זה אור עליון קדוש וגבוה מאוד. ובידי האדם להרבות את החיבור של הנשמה אל השם יתברך

ואף שבגמרא בכתובות דף קיא ע"ב פירשו שהכוונה להידבק בתלמידי חכמים, מכל מקום מבואר במסילת ישרים פרק יט שהכוונה גם כפשוטו להתלהטות הנשמה במחשבתה בהשם יתברך. עיין שם. וכן נראה ברמב"ן בפרשת עקב פרק יא פסוק כב. עיין בדבריו.

וברמב"ם בספר המצוות עשין ו' ובהלכות דעות פרק ו' הלכה ב' הביא רק את דברי הגמרא בכתובות הנ"ל ולא כתב גם כדרך המסילת ישרים והרמב"ן הנ"ל, אך גם הוא כתב באריכות את המצווה העצומה של חיבור הנשמה להשם יתברך כמצווה דאורייתא וכללה במצוות ואהבת את הויה א-לוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך כמבואר ברמב"ם בהלכות תשובה פרק עשירי באריכות וכן ברמב"ם בספר המצוות במצוות אהבת השם כתב שהמצווה החיובית היא שירגיש בקרבת השם את התענוג הגדול ביותר שיש לו בחיים עיי"ש כל דבריו.

ובביאור הגר"א לזוהר בפרשת פקודי לפני ההיכלות ובדפי הגר"א דף טז עמוד ב טור א מבואר שסוד כל העליות הרוחניות שורשו על ידי שעולה הנשמה למעלה מכוח מחשבת האדם בהשם יתברך ובתורתו הקדושה, עיין שם.

ובספר דגל מחנה אפרים בפרשת בשלח כתב בשם סבו הבעל שם טוב (שגדל אצלו עד גיל שמונה עשרה) בביאור דברי הגמרא במסכת נדרים דף פא ומסכת בבא מציעא דף פה ששורש הגלות והחורבן הוא מפני שלא בירכו בתורה תחילה, ופירש הכוונה שלא נתפללו תפילת 'והערב נא' שבברכות התורה, ואילו נתפללו, היו זוכים להרגיש יותר תענוג רוחני בלימוד התורה, ועל ידי זה היו מתקדשים בקדושה עליונה ולא מגיעים למה שהגיעו, שעל ידי זה היה החורבן והגלות.

ענף ו: מחילה בלב שלם

עוד דבר חשוב מאוד לחזרה בתשובה להשתדל למחול בלב שלם לכל מי שעשה משהו כנגדו, ומפני שאמרו בגמרא במסכת ראש השנה דף יז שזה עוזר ביותר לכפרת עוונות (וכן, בהזדמנות זו הנני לבקש מכל הקוראים למחול לי).

וכן ישתדל כמה שיותר לעזור לאחרים כפי יכולתו בכל סוגי עזרה השייכים לפי מצבו ולפי המצב של אלו שבידו לעזור להם. ויש דבר חשוב בעניין זה, שבמצב שהיה השנה הוא חשוב מתמיד להרבות בתפילה על כל החולים שיתרפאו במהרה ברפואה שלימה ושינצלו כולם מכל דבר רע.

ויהי רצון שנזכה כולנו לחזור בתשובה שלמה ונזכה לביאת משיח צדקנו ולבניין בית המקדש במהרה בימינו.

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
כל מנצח צריך תזמורת

  הטור של סיון רהב...

המחאה שלא תיכשל

  מאמר מאת יואל שילה

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם