אחדות שמביאה גאולה Featured

 4 eliyahu
המפגש הדרמטי בין הרבי מלובביץ' זצ"ל, הרב מרדכי אליהו זצ"ל והרב אברהם שפירא זצ"ל, שכדברי הרבי אז השרה פני שכינה וחולל גאולה – יצר תפנית בדחיפתו למעורבות ומודעות לתהליך הגאולה של ימינו * חומר נוסף למי שחיפשו הסברים לקשר המרתק בין חסידות חב"ד לבין הציונות הדתית * לכבוד ג' בתמוז

הרב שמואל אליהו

ידועים הדברים שאמר הבעל שם טוב, כי פגישה בינו לבין אור החיים הקדוש תביא גאולה. הבעש"ט הסביר כי אצלו מתגלית הנפש של המשיח, אצל אור החיים הקדוש מתגלית הרוח של המשיח. המפגש והחיבור שלהם יביא לעולם את נשמת משיח צדקנו.

מי שקורא את תמליל השיחה שהייתה בין הרבי מחב"ד לרה"ג מרדכי אליהו זצוק"ל ולרה"ג אברהם שפירא זצוק"ל מגלה שהרבי מחב"ד ראה את הפגישה שלו עימם כפגישה שמשרה שכינה ומחוללת גאולה. בהקשר זה הוא הזכיר את השיתוף שהיה למשה ולאהרן שהביא השראת שכינה: כשמשה עבד במשכן בשבעת ימי המילואים לא שרתה בו שכינה; כשאהרן עבד במשכן ביום השמיני לא שרתה בו שכינה; רק כשהם נכנסו יחד שרתה שכינה.

המילים הללו לא היו מילים של כבוד. מי שעוקב אחרי השיחות של הרבי מחב"ד רואה שמהפגישות הללו החל הרבי לדבר על הופעת הגאולה בחוש ממש, מה שלא היה בשנים שקודם לכן. לפני כן אמר הרבי שאסור לומר על ימינו "אתחלתא דגאולה":

"מצאתי כאן הזדמנות לעורר את המחבר לחדול מלומר את זה, מכיוון שלדעתי על ידי זה דוחין את הקץ ח"ו, נוסף על זה שהדברים על דבר אתחלתא דגאולה בזמן זה מביאים לקולא בקיום התורה ובפרט עם הרבנים בארץ הקודש ת"ו, שביניהם גם חרדים, אשר תועים בפירוש המאורעות דשנים אלו, ה' יכפר בעדם, ומפרשים המצב כאתחלתא דגאולה".

מאותה פגישה ואילך אומר הרבי: "כל ענייני הגאולה התחילו כבר, וכבר נמשכו בעולם הזה הגשמי", ו"נמצאים כבר בשלב הגאולה ממש". בשיחות אלו הוא ראה עין בעין את הגאולה וכך הוא אומר לרבנים.

כל הסימנים שהובאו בחז"ל על אודות סוף זמן הגלות – נתקיימו כבר. לדוגמה, הסימנים בעניינים בלתי רצויים שבסוף מסכת סוטה – חוצפה יסגי, נערים פני זקנים ילבינו, בת קמה באימה וכו' – עניינים אלו נתקיימו כבר ובאופן של "הידור דהידור". כמו כן הסימן ד"מלכיות מתגרות אלו באלו" שעל זה אמרו חז"ל (ב"ר פמ"ב, ד.) "אם ראית מלכיות מתגרות אלו באלו צפה לרגליו של משיח".

וכן בנוגע לסימנים בעניינים טובים על הקץ המגולה, כמו שכתוב בגמרא: אין לך קץ מגולה מזה שנאמר: "ואתם הרי ישראל ענפיכם תיתנו ופרייכם תשאו לעמי ישראל" (יחזקאל לו, ח). ופירש שם רש"י: "כשתיתן ארץ ישראל פרי' בעין יפה, אז יקרב הקץ" (סנהדרין צח, א ובפרש"י).

כן הוא כותב בכמה וכמה מקומות שהגאולה כבר נמצאת וצריך רק "שיבינו, יראו וישמעו בפשטות ממש בגשמיות העולם – את הגאולה האמיתית והשלמה בפועל ממש".

"בדורנו זה ובזמננו זה – שעל פי סימני חז"ל (במסכת סנהדרין, במדרשים ובכמה מקומות) נמצאים כבר בשלב הגאולה ממש" (שיחת פרשת ויצא ה’תנש”ב).

לא מדובר רק בהכנות רוחניות, אלא גם בהכנות מעשיות וממשיות: "כל ענייני הגאולה התחילו כבר, וכבר נמשכו בעולם הזה הגשמי" (שיחת שבת פרשת שופטים תנש"א).

מי שקורא את תמליל השיחה שהייתה בין הרבי מחב"ד לרה"ג מרדכי אליהו זצוק"ל ולרה"ג אברהם שפירא זצוק"ל מגלה שהרבי מחב"ד ראה את הפגישה שלו עימם כפגישה שמשרה שכינה ומחוללת גאולה. המילים הללו לא היו מילים של כבוד. לפני כן אמר הרבי שאסור לומר על ימינו "אתחלתא דגאולה", אך מי שעוקב אחרי השיחות של הרבי רואה שמהפגישות הללו החל הרבי לדבר על הופעת הגאולה בחוש ממש

 

רוחו של משיח החלה להתגלות

בשיחות אחרות הוא מסביר שרוחו של משיח כבר כאן והיא פועלת אע"פ שהמשיח לא הופיע ונגלה. השלב שבו נמצאת רוחו של משיח בעולם נקרא "ימות המשיח", והוא קודם להתגלות המשיח. בשלב הזה מתחילים בני האדם לפעול מכוח רוחו של משיח ומכינים את העולם לקראתו (שיחות ליל ה’ פ’ תולדות, אדר”ח כסלו, וש”פ תולדות, ב’ כסלו ה’תשנ”ב). כל זה מפני שרוחו של משיח מופיעה בכל אחד ומשפיעה עליו (ח"י מר חשון תשנ"ב. וראה עוד ב' ניסן התשמ"ח).

הרבי מביא כמה דוגמאות על תיקון העולם מרוחו של משיח. אחת מהן היא הסכמת אומות העולם לפירוק הנשק הגרעיני. ההסכם, שבמסגרתו פורקו 80% מהנשק הגרעיני בעולם, לא קורה מאליו. אחרי שהמדינות הללו השקיעו מיליארדים רבים של דולרים ורובלים בפיתוח נשק גרעיני, לא מובן מאליו שהן מסכימות להסיר את החשדנות שלהן, לפרק את הנשק הזה ולהשקיע את כספן בפיתוח מפעלים של חיים ושלום. כל התהליך הזה הוא תחילת מימוש הנבואה שנאמרה בישעיהו (ב, ד): "וְכִתְּתוּ חַרְבוֹתָם לְאִתִּים, וַחֲנִיתוֹתֵיהֶם לְמַזְמֵרוֹת". ואלה דברים שנעשים על ידי רוחו של משיח שמתגלית בנפשות כל בני האדם בעולם (בשיחת פרשת משפטים תשנ"ב).

שינוי זה הוא חלק משינוי אופן התנהגות העמים בעולם שמעריכים את החסד ומשקיעים הרבה בחינוך. לפני מאתיים שנה רק 10% מהאנושות ידעו קרוא וכתוב, ובימינו 86% יודעים קרוא וכתוב. כל זה בא משינוי סדרי העדיפות של הממשלים בעולם.

עוד כתב הרבי על קריסת מלכות רוסיה הרשעה עם כל המדינות שהלכו אחריה. מדינות שדיכאו באכזריות במשך 70 שנה את התושבים היהודים ומנעו מהם לעזוב את ארצם, מנעו מהם לשמור שבת ולעשות ברית מילה, אסרו עליהם לשמור תורה ומצוות והשליכו רבים למחנות כפייה בסיביר.

יציאת היהודים מרוסיה היא חלק מתהליך של הענקת חופש ליהודים לא רק ברוסיה ובכל גרורותיה, כי אם גם במדינות אחרות. תהליך שהביא ניסיונות רבים ליהודים שחיו במדינות הללו. בזכותו יכולים יהודים לעלות לארץ ורשאים לשמור על יהדות בגלוי ולא בסתר (שיחת בראשית תנש"א).

הרבי כותב כי שחרור יהודי רוסיה הוא גאולה כדוגמת יציאת מצרים:‏ "עני"ן נוסף בהמאורעות בזמן האחרון שרואים בהם ניסים ונפלאות – הוא היציאה של ריבוי יהודים מהמדינה ההיא, שהיא בדוגמת יציאת מצרים".

הרבי ראה את מלחמת ששת הימים כתקיעת שופר של הקב"ה. על השמדת כוחו של סדאם חוסיין במלחמת המפרץ כתב הרבי כי זוהי השתקפות הניסים של יציאת מצרים: "כל אחד ואחד יכול לראות בגלוי שהניסים דיציאת מצרים משתקפים כעת בהניצחון בימינו אלו".

אנחנו רק צריכים לפקוח את העיניים: "צריכים רק לפתוח את העיניים ולהביט אל המאורעות האחרונים בחלקו האחר של העולם, כפי שהודפס בעיתונים – רואים בגלוי ממש שהתרחשו ומתרחשים ניסים ונפלאות (בדוגמת הניסים ביציאת מצרים) לטובת בני ישראל ולטובת העולם כולו".

גם המלחמות הרבות של הערבים שבהן הם מכלים את כוחם ואת המשאבים הכלכליים שלהם הן סימן לגאולה. מתקיים בהם האמור בספר ישעיהו "וְסִכְסַכְתִּי מִצְרַיִם בְּמִצְרַיִם וְנִלְחֲמוּ אִישׁ בְּאָחִיו... עִיר בְּעִיר מַמְלָכָה בְּמַמְלָכָה" (ישעיה י"ט ב'). הם הולכים וקורסים כתשלום על מלחמתם בעם ישראל. "וְנָתַן ה' אֱלֹקיךָ אֵת כָּל הָאָלוֹת הָאֵלֶּה עַל אֹיְבֶיךָ וְעַל שׂנְאֶיךָ אֲשֶׁר רְדָפוּךָ" (דברים ל' ז') (שיחת חיי שרה התשנ"ב). הרבי אומר כי הניסים שאנו זוכים להם בימינו הם הרבה יותר גלויים מהניסים בחג הפורים.

ואדרבה: "נס פורים היה נס המלובש בדרכי הטבע, כך שרק ע"י הקשר של ההתחלה דמלכות אחשוורוש עם 'בשנת שלוש למלכו' ועם 'בשנת שבע למלכותו' ועם 'חודש ניסן בשנת שתים עשרה למלכותו' וסעודות אסתר לאחשוורוש והמן וכו' – ועושים מכל זה המשך ועניין אחד ומתבוננים בזה – ניכר בו יד ה'. מה שאין כן במאורעות העכשוויים מתרחשים ניסים ונפלאות גלויים, גלויים לא רק לבני ישראל, אלא גם לאומות העולם" (שיחת כ"ו ניסן תנש"א).

"כל מה אנו צריכים לעשות כדי לקבל את כל האורות והעניינים הרוחניים הוא לפקוח את העיניים ולראות את כל הסימנים שכתובים בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה. והדבר היחיד שחסר הוא – שיהודי יפתח את עיניו כדבעי, ויראה איך הכול כבר מוכן לגאולה!" (ויצא ט כסליו תשנ"ב).

כן הוא אומר בשיחה עם הראשון לציון הרה"ג מרדכי אליהו זצוק"ל (ו' במרחשוון תשנ"ב): "לא זו בלבד שסוף הגאולה לבוא, אלא הגאולה כבר עומדת על סף הפתח ומחכה לכל אחד ואחת מישראל שיפתח את הדלת ו'יסחוב' את הגאולה לתוך החדר". הרבי מברך אותנו שיהיו לנו עיניים לראות את הניסים הגלויים שקורים איתנו עכשיו: "ויהי רצון שהקב"ה יעזור לכל אחד ואחד מישראל שיהיה לו את ה'עיניים לראות' ו(במילא) 'אוזניים לשמוע' ו'לב לדעת' – לראות את 'המסות הגדולות אשר ראו עיניך האותות והמופתים הגדולים ההם', את הניסים הגלויים שקורים בכל יום".

עוד כותב הרבי ואומר, כי השמחה על הניסים צריכה להיות גדולה כל כך עד שיוצאים עליה בריקוד: "ואפילו אם עדיין ישנו יהודי שצריך להסביר לו עד שיראה את הניסים (מכיוון שהוא לא מבחין בקיומם לעת עתה) – הרי זה בא באופן הכי קל, בדרכי נועם ובדרכי שלום ובשמחה ובטוב לבב, מספיק שיעוררוהו על כך פעם אחת.

"ויהי רצון שלא יצטרכו לדבר ולספר אחד לשני אודות הניסים, מכיוון שכל אחד ואחד יראה ורואה זאת בגלוי, מראה באצבעו ואומר זה, ומכיר ומודה לה' על הניסים, עד שהוא לא מתבייש לצאת בריקוד בגלל הניסים הגלויים!"

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
אדוריים היהודית

  מאמר מאת מרים מימון

הסימן לחוסן הלאומי

  אליהו אוזן, חקלאי ותיק

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם