לא תענה.. עד שקר

m 14 sheker

פרופ' אביעד הכהן, דיקן בית הספר למשפטים והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

לֹא-תַעֲנֶה... עֵד שָׁקֶר
דַּבְּרוּ אֱמֶת אִישׁ אֶת רֵעֵהוּ

מעשה באחד מחכמי הדורות האחרונים, שנתבקש להתייחס למצבו הלא מזהיר (לשון המעטה) של דורו בשמירת מצוות, ואמר: "אפילו מעשרת הדיברות לא נותר כמעט דבר, פרט לשניים שעליהם שומרים בני הדור באדיקות יתרה: 'אנכי' ו'לא יהיה לך' על כל השאר ויתרו".
דורות של פרשנים ביקש ליתן טעם בעשרת הדיברות, ולהבין "מי בפנים ומי בחוץ", מדוע נבחרו דווקא מצוות אלה ולא אחרות להיכלל בעשרת הדיברות.
כידוע, ריבוי ההסברים שניתן לשאלה זו אינו חוזק אלא מורה על הקושי במציאת פתרון הולם לסוגיה זו. כך, מקל וחומר, כשביקשו נביאים וחכמים להעמיד את העולם או את התורה כולה "על רגל אחת" או על כמה רגליים, או כאשר מנו מצוות שעליהן צריך אדם מישראל ליהרג ולא לעבור, לא נכללו ביניהן כל המצוות שבעשרת הדיברות, ולעתים נמנו מצוות אחרות שלא בא זכרן בין עשרת הדירות.
מסכת עשרת הדיברות נפתחת במצוות שנראות כבסיס לאמונה בייחוד הא-ל, ולהימנעות מנשיאת שמו לשווא. חלוקה אחרת מבחינה בין מצוות שבין אדם לחברו ובין אדם למקום. ואחרים חילקו בין מצוות שעיקרן בפה לבין אלה שעשייתן בידיים. אגב כך נמנו בפרשה חמישה לאווים: איסור רציחה, ניאוף, גנבה, עדות שקר ותאווה.
מקצת איסורים אלה הם מופת לניסוח עצמתי, חד, חריף ונוקב, שכוחו דווקא במיעוט מילותיו: "לא תרצח", "לא תגנוב". שתי מילים המקפלות בתוכן עולם שלם, שבמינוחי תורת זכויות האדם המודרנית עולים כנגד "הזכות לחיים" ו"זכות הקניין".
לצד הניסוח התמציתי, בולט כבר כאן יסוד מוסד בעולמה של תורת ישראל. בעוד שבדמוקרטיה המודרנית המיקוד הוא על "זכויות האדם", זכויות מזה, והפרט – האדם – מזה, בתורת ישראל המוקד שונה לחלוטין. לא הזכות ניצבת במרכז אלא החובה. ולא האדם הוא העיקר אלא אלוקיו. מכאן הניסוח בלשון חובה, לשון שלילה, "לא תעשה כך וכך". ואף שכנגד כל חובה שלי ניצבת זכותו של אחר (ולהפך), הצבת "חובות האדם" – ולא זכויותיו – בראש, משנה את התמונה כולה.
האיסור הספציפי של "לא תענה ברעך עד שקר" מעורר קשיים לא מעטים, הן מצד פרשנותו הן מצד מהותו.
במקום לומר בפשטות "לא תשקר", או כנהוג באזהרת העדים בימינו בבית המשפט "חובה עליך לומר אמת, את כל האמת ורק את האמת", מנוסח הציווי בלשון שלילה: "לא תענה ברעך".
יתר על כן. כפי שהעירו מפרשי המקרא, ראשונים כאחרונים, תחבירו של הפסוק מוקשה ביותר. מפשוטו של מקרא לא ברור כלל ועיקר כלפי מי הוא מכוון. אם מכוון הוא כלפי העד, היה הכתוב צריך לומר: אתה, העֵד, "לא תענה ברעך עדות שקר". לפיכך נטו מקצתם, דוגמת אבן עזרא, לראות בפסוק זה, כמו בפסוקים אחרים במקרא, מעין "מקרא קצר", ו"לקרוא" בתוכו מילים נוספות, משל נכתב בו: "לא תענה ברעך (אם אתה) עד שקר". או כדברי פרשנים אחרונים: אתה עד האמת, "לא תענה" – לא תעיד ברעך, דבר שאינו אמת, משל היית "עד שקר".
באין אמת אין משפט
ועדיין צריכים אנו להבין מה טעם נקט הכתוב לשון ענייה ("לא תענה ברעך") ולא לשון עדות ("לא תעיד").
ברמה המהותית הקושי גדול אף יותר. מכל המצוות והאיסורים שבתורה, מה טעם נכלל דווקא איסור זה בין עשרת הדיברות?
האיסור על עדות שקר קבוע בשיטות משפט רבות, וגם בחוק הפלילי הישראלי הוא נמנה עם העברות החמורות. ועם זאת, הכללתו בעשרת הדיברות צריכה טעם.
אפשר שיש בכך ביטוי לכמה עקרונות יסוד בעולמה של תורה. ראשון שבהם, כוח הדיבור. בנוהג שבעולם, הבריות רואות חומרה יתרה במעשים כגון רצח, גנבה וניאוף, וממעיטים בעצמתו של דיבור. איסור "לא תענה" מלמדנו שגם "מילים מסוגלות להרוג", ועיוות דין – גם אם נעשה הוא בדבר-פה, במילים בעלמא - עשוי להיות חמור והרסני לא פחות מביצוע מעשה בידיים.

בעולמה של תורת ישראל לא "הכול אמת". לא כל הנרטיבים שווים ולא "הכול הולך". יש אמת ויש שקר. יש להבדיל ולהבחין ביניהם, "ולא קרב זה אל זה". על רקע זה, מובנת הכללת המלחמה בשקר ובעדות השקר בין "עשרת הדברים", עשרת עקרונות היסוד
יתר על כן: בדורנו, דור ה"פוסט-פוסט-מודרניזם", יש לאיסור זה חשיבות יתרה. במידה רבה אנו חיים בדור שבו "האמת נעדרת". דור שרבים מחכמיו קובעים ש"אין אמת אחת" אלא יש "נרטיבים" שונים, ש"לכל אחד מהם יש מקום". כתוצאה מכך תש כוחם של ערכי יסוד ונידלדל מעמדם של מוסדות וערכים שהיו בעבר עמוד האש ועמוד הענן של חברה מתוקנת.
עד כדי כך, שבנסיבות מסוימות הכיר המשפט החוקתי בן ימינו בזכותו של אדם ל"חופש ביטוי שקרי", לומר שקרים ולהפריח כזבים, לעתים פוגעניים והרסניים, גם כאשר דוברם מודה ששקר הם, והכול בחסות מטרייתה הרחבה של הזכות לחופש ביטוי וההנחה ש"אין אמת אחת" ושלא תמיד אפשר לקבוע אמת מהי.
כנגד זה מציבה תורת ישראל תפיסת עולם שונה לחלוטין. בשונה מתורת הפוסט-מודרניזם, בעולמה של תורת ישראל לא "הכול אמת". לא כל הנרטיבים שווים ולא "הכול הולך". יש אמת ויש שקר. יש להבדיל ולהבחין ביניהם, "ולא קרב זה אל זה".
על רקע זה מובנת הכללת המלחמה בשקר ובעדות השקר בין "עשרת הדברים", עשרת עקרונות היסוד. לצד היותה ערך עצמאי, האמת חיונית גם לקיומם של יחסי אמון בין בני אדם. "דַבְּרו אמת איש את רעהו" מצוונו הנביא זכריה ומוסיף, תוך כדי דיבור ממש, "אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם" (זכריה ח).
באין אמת, אין משפט. באין אמת, אין אדם יכול לבטוח בחברו או בשלטון, לקיים עם רעהו יחסי מסחר, או לחיות חיי משפחה מתוקנים. לנוכח כל אלה לא ייפלא בעינינו מאמר חכמים שהורונו במסכת אבות ש"על שלושה דברים העולם עומד: על האמת, על הדין ועל השלום".
הסברים הרבה ניתנו לשאלה מה טעם נבחרו דווקא שלושה ערכי יסוד אלה להיות "עמודי העולם". אשר לדין, ההסבר פשוט. אלמלא "מוראה של מלכות" ושלטון החוק, "איש את רעהו חיים בלעו". חברה מתוקנת אינה יכולה להתקיים לאורך זמן ללא דין ומשפט. חברה שבה "איש הישר בעיניו יעשה" היא מתכונת לאנרכיה, הרס וחורבן.
כך גם השלום. חברה שחיה רק על חרבה לא תיכון לעולם. יישובו של עולם דורש "שלום", הסכמות בין בני אדם לחיות זה לצד זה, ולא לבקש כל העת מלחמות, שנאות וקנאות.
בבואו להסביר טעמה של מצווה זו, מביא בעל ספר החינוך שני נימוקים: "שורש מצוה זו נגלה, כי השקר נמאס ונאלח לעין כל משכיל; גם כי בעדות אמת העולם עומד, שכל דברי ריבות בני אדם מתבטלים בעדות אנשים. ואם כן עדות שקר (היא) סיבה לחורבן היישוב".
הנימוק האחד הוא נימוק ערכי: "כי השקר נמאס ונאלח לעין כל משכיל". מעבר לערכי התועלתני, האמת היא ערך עצמאי.
לצדו מופיע הנימוק התועלתני: חברה שבה שולטת מחלקת הטיח והשפריץ, חברה המחפה על פגמיה ותחלואיה, חברה שמשפטה מבוסס על שקרים, סופה חורבן.
אכן, לעתים קרובות האמת כואבת, כואבת מאוד. היא מעמידה מראה בפני האדם והחברה ומציגה מה דמות יש להם, וקוראת להם לתשובה ותיקון. אך רק האמת, כואבת ותובענית ככל שתהיה, היא ולא השקר והזיוף, סופה לנצח.

 

atarMbaolam

 

 

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם