האלוקות הנמשכת לתוכנו

m 2 anochi

המקובל הרב יעקב עדס

 
"אָנֹכִי ה' אֱ-לֹהֶיךָ, אֲשֶׁר הוֹצֵאתִיךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם..."
 

בגמרא במסכת מכות (כד ע"א) אמרו שחבקוק הנביא העמיד את עיקר היהדות של דבר אחד והוא האמונה – "וצדיק באמונתו יחיה" (חבקוק ב ד), ופירש המהרש"א שהכוונה למצוות האמונה הכתובה בדיבר הראשון שבעשרת הדיברות שנאמרו לעם ישראל במתן תורה.
חשוב מאוד ששורשי האמונה יהיו ברורים לכל אחד בצורה חזקה מאוד. ושורשי האמונה הם שניים: האחד – האמונה בבריאת העולם על ידי ה' יתברך, והשני – האמונה בהתגלות ה' יתברך לעם ישראל במעמד הר סיני ודיבורו עמהם.
הראיה לבריאת העולם על ידי הבורא היא שברור לכל בר דעת שלא ייתכן שעולם כל כך פלאי ייווצר מעצמו. ובספר חובת הלבבות (שער הייחוד פרק שישי) הביא משל לראיה זו מאדם שראה שיר כתוב על גבי דפים ובו אלפי מילים מסודרות בחרוזים נפלאים ותוכן עמוק מאוד, ושאל את בעל הדפים מי כתב שיר זה והשיבו שלבד נכתב על ידי שנפלה צנצנת עם דיו ונשפכה בצורה זו. ודאי וברור שלא ייתכן כן, ועל אחת כמה וכמה עולם כל כך פלאי, שבגוף האדם לבד יש כל כך הרבה פלאות ועוד המון סוגי בעלי חיים והמון סוגי צמחים שעל כל אחד מהם אפשר לכתוב ספר שלם, והפלא שבבריאה נכפל במיוחד בתורת האטום שנתגלתה בדורות האחרונים - שבכל דבר ואף בכוס מים יש 'בית חרושת' שלם פעיל. וזה מכלל כוונת איוב במה שאמר "ומבשרי אחזה א-לוה" (יט כו), ומכלל כוונת דברי רבי עקיבא בסוף מדרש תמורה עולה שכשם שהבגד מעיד על אורגו שלא ייתכן שנעשה לבד, כך העולם מעיד על הבורא שבראו.


הראיה להתגלות ה' יתברך לעם ישראל במתן תורה היא חשבון פשוט. הרי בתורה כתוב שההתגלות הייתה לעיני כל ישראל שהם כשש מאות אלף גברים מגיל עשרים ומעלה, ועם הנשים והצעירים והערב רב הוא יותר משני מיליון איש (וכמו שפירט החשבון בספר חיי עולם לבעל קהילות יעקב) ולא ייתכן להמציא שקר בשם מיליוני אנשים, שאם יבוא אדם להמציא שקר בשם מיליונים מיד ישאלוהו אם כן איך לא שמעו מזה עד ליום זה? אין שום דת אחרת בעולם שיש בסיפורה התגלות כזו וזו הסיבה ששתי דתות ידועות לקחו את תחילת הסיפור הכוללת את מעמד הר סיני מעם ישראל, כדי שיהיה בסיס מכריח, ולכן על ההמשך הוצרכו להמציא שקרים מצחיקים ברמה של ספר קופיקו בטיבט איך לשנות מעם ישראל. וזו הסיבה ששתי דתות אלו הרגו המון יהודים במהלך הדורות, מפני שעצם המציאות של היהדות הטבעית מכריחה את השקר שבדבריהם.

 
תפילה מעצימה


אך מלבד שני דברים אלו שהם השורשים השכליים של האמונה, יש עוד דבר שנקרא 'הכרה נשמתית'. הנשמה של כל יהודי היא אור עליון שנמשך מה' יתברך אל היהודי, ובעצם היה צריך שכל יהודי ירגיש את חיבורו לה' יתברך בכל עת וזמן ממש, כמו שמרגיש שהיד שלו מחוברת לגופו. ויש שבאמת זוכים להרגיש כך אך יש רבים שפעמים רבות אינם מרגישים זאת מפני קיומם של מסכים רוחניים המסתירים את זה. אך גם אלו שלא מרגישים, מכל מקום לרובם יש זמנים שהם כן מרגישים, חלקם בזמנים רבים וחלקם בזמנים מועטים. והיכולת להרגיש את זה היא זכות עצומה שמקדשת מאוד את הנשמה, ולכן חשוב מאוד להשתדל להשיג זאת. ההרגשה הזאת היא תענוג עצום יותר מכל תענוגי עולם הזה, וכמבואר בחזון איש בספר אמונה וביטחון (א ט) ודבריו מוסברים בספר דברי יעקב פרקי מחשבה (חוברת רביעית פרק י"ט).
בשעת מתן תורה זכו כל ישראל להרגיש בצורה חזקה ביותר ומוחשית ביותר ובשלמות שכל מהות נשמתם היא אור אלוקי הנמשך מה' יתברך, וגם לעתיד לבוא כשיבוא המשיח ירגישו כולם כן, וזה מכלל כוונת הדברים הכתובים בספר ירמיהו פרק ל"א פסוק ל' עד פסוק ל"ג.
אמנם, בזמנים שאחרי מתן תורה ולפני ביאת משיח, שיש הרבה בני אדם שלא תמיד מרגישים זאת וחלקם מרגישים אך רק לעתים רחוקות מאוד ובהרגשה מועטה - הרוצה להרגיש זאת צריך לאמץ עצות לדבר. ויש כמה דרכים ואחת מהן היא לדעת בבירור שעל ידי כל לימוד תורה ועל ידי כל תפילה נעשים שני דברים: הראשון – שהנשמה מתחברת לה' יתברך, והשני – שבא אור רוחני מה' יתברך ונכנס אל תוך הנשמה.
ויתרה מזו, יש להתפלל לה' יתברך על שני הדברים הנ"ל, והיינו שלפני שהאדם מתפלל יחשוב על העניין הזה, ויותר טוב אם יאמר 'ריבונו של עולם זכני נא על ידי תפילה זו לחבר את נשמתי אליך (ודבר זה הוא כביכול מלמטה למעלה), ריבונו של עולם זכני נא על ידי תפילה זו שיבוא אור רוחני ממך על נשמתי (ודבר זה הוא כביכול מלמעלה למטה)'. וכן על דרך זו לפני לימוד תורה יחשוב או יאמר על דרך הנ"ל. ואף שגם בלא תפילתו זו נעשים שני הדברים האלו, מכל מקום אם מתפלל על זה נהיים דברים אלו בעצמה גדולה יותר וממילא ייתכן יותר שיזכה להרגיש את הדברים האלו. והעיקר שיהיו הכוונות או התפילות הנ"ל בריכוז חזק ומפנימיות לבו, ועל ידי זה יזכה לכל הפחות בחלק מהזמנים להרגיש דברים אלו.

 
זמן מסוגל


דברים אלו נכונים בכל זמן אך ביותר הם נכונים בחג השבועות, מפני שמבואר בכתבי מהרח"ו בשם האר"י שבחג שבועות מגיעה לכל אדם מישראל הארה רוחנית מסוג ההארה שהייתה במעמד הר סיני כשקיבלו עם ישראל את התורה, ובמתן תורה הרגישו זאת בני ישראל בשלמות בדרגה עצומה, ולכן זמן זה מסוגל מאוד לדברים אלו. ועל ידי שבחג שבועות מתחזק האדם בזה יועיל הדבר לכל השנה להתחזק בזה. אך גם מי שלא זכה להתחזק בזה בחג השבועות מכל מקום בכל זמן שמכוון לזה יכול לזכות לדרגות עצומות (בכל הדברים הכתובים במאמר זה יש להאריך, ועיין בזה בספר דברי יעקב פרקי מחשבה ובפרט בחוברת הרביעית פרק א' ופרק י"ט ובחוברת השביעית).


אגב העיסוק בבריאה, יש להביא כאן שרבים שאלוני אם יש הסבר קבלי למה שיש שיגעון גמור אצל רבים לחשוב שמוצא האדם הוא מקוף. כמדומני, על פי הנראה בכתבי האר"י ז"ל, שורש העניין הוא שאדם עלול חס וחלילה להתגלגל אחרי פטירתו בבעלי חיים, ואותם האנשים הדוגלים בגישה זו היו בעברם מגולגלים בקופים או על כל פנים בבעלי חיים, וזה גורם להם את המחשבה שבעברם הם היו קופים. והמצחיק ביותר הוא שמעשה שהיה בארץ ישראל לפני כמה שנים שהמדען הראשי של משרד החינוך, גבי אביטל, אמר בריאיון לעיתון שהוא לא מאמין בתאוריה שהאדם נעשה מקוף אלא כמו שכתוב בחומש בראשית 'בצלם אלקים עשה את האדם' ופיטרו אותו מסיבה זו מתפקידו, ואני עצמי דיברתי עם אותו מדען ושמעתי זאת ממנו. ובזה הבנתי מפני מדוע על הבניין של משרד החינוך בירושלים כתוב 'לב רם' - מפני הכתוב בפרשת עקב (דברים ח יד) "ורם לבבך ושכחת את ה' אלוקיך", שזה התפקיד שמשרד החינוך עושה - לשכנע בני אדם ששורשם בקופים, וצריך להציע להם הסכם פשרה שמי שמאמין בזה שורשו בקוף (לא כפירושם אלא כהסבר הנ"ל) ומי שלא מאמין בזה אין שורשו בקוף. ויהי רצון שנזכה במהרה לקיום הכתוב בספר ישעיהו (יא ט) "כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".

 

atarMbaolam

 

 

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
הגיע הזמן לימין אמיתי

  מאמר מאת עמיעד כהן

כאן ביתי

  תושבת לוד: עדין מתפרעים...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם