הר הבית כהלכה

1858526 790

עלייה להר הבית כהלכה – תגובה

הרב אלישע וולפסון

אשיב בקצרה לטענות שהועלו על דבריי בגיליון הקודם מאת כבוד הרב נגארי שליט"א והבחורים ישי ואריאל.

בנוגע לדברי כבוד הרב נגארי שליט"א:

ראשית, הדברים שהבאתי במאמרי אינם מדעתי הענייה, אלא ליקוט מדבריהם של גדולי הפוסקים אשר פסקו הלכה למעשה בנושא זה.

כך גם בנוגע לשאלת הרבנות הראשית, לא אני הקטן מורה הלכה בשונה מהרבנות הראשית, אלא פוסקים רבים וחשובים. וכבר אמר על כך הרב שאר ישוב הכהן זצ"ל כי הרבנות החליטה שלא להחליט בנושא זה, וממילא הפכה את סגירת ההר בידי משה דיין לפסק הלכה...

חשש זיבה – נכון שכמה מהפוסקים אשר ביקשו לאסור את העלייה להר הביאו חשש זה. אך הפוסקים שביקשו להתיר את הכניסה להר הביאו ראיות ברורות כי אין כל מקום לחשוש לכך (ספר 'הר הבית' לגר"ש גורן זצ"ל פ"כא, הגר"י יעקב פישר זצ"ל בשו"ת אבן ישראל ח"ט סי' קס"ג, שו"ת 'דבר חברון' לגר"ד ליאור שליט"א ח"ג עמ' רנ' ועוד).

שיטת הגר"מ אליהו זצ"ל - אי אפשר להכחיש את דברי הרב המבוארים בכמה מכתבים, וכן ב'תחומין' כרך ג' עמ' 423, שבהם קרא להקים בית כנסת בתוך הר הבית במקום המותר לכל הדעות, ובאופן שלא יביא לידי מכשול, וכך אומר בנו מו"ר הרב שמואל אליהו שליט"א.

בנוגע לדברי ישי ואריאל:

שיטת הרב גורן זצ"ל – לומר כי העולים היום להר במסלול הרגיל עוברים לשיטת הרב גורן איסור כרת זו טעות חמורה.

הרב גורן לא רק התיר את העלייה, אלא פסק שחובה ומצווה רבה שיהודים יעלו להר הבית. הרב ביקש מקום בהר הבית המותר לכל הדעות, ועל פי זה הורה להיכנס ולהקים בית כנסת בצד הדרומי. לשיטתו מותר בהחלט לעשות את ה"סיבוב" כפי שעושים היום העולים להר, אלא שבמערב יש צורך להיות סמוכים בתוך כעשרים מטר לכותל (ראה בספרו עמ' 320, ובמאמרו של הרב אלקנה ליאור).

גם אם מתקרבים יותר – ודאי שלא עוברים על איסור כרת לשיטתו. הרב מביא שבמשך 1,400 שנה אחר חורבן בית שני נהגו ישראל כשיטת הראב"ד והמאירי שאין כיום כל איסור בכניסה לשטח העזרה, אף שלמעשה הוא מורה להחמיר כרמב"ם. יתרה מכך, הרב סובר כי בעלייה להר מקיימים מצוות כיבוש, ולצורך כיבוש מותר להיכנס אפילו לעזרה, אף שאינו מורה לנהוג כן לכתחילה.

בנוסף לכך, יש אומרים שהוא חזר בו ופסק כרדב"ז, וכך משמע קצת מלשונו שכתב: "גם לדעת הרמב"ם רוב רובו של הר הבית שלפנינו מותר בכניסה לכל הדעות, כאשר מקפידים לא להיכנס לאזור כיפת הסלע, שם היה מקום המקדש" (עיתון 'הארץ' י"ג שבט תשמ"ו. וראה בספרו של הרב ישראל אריאל שליט"א 'המקדש אורו של עולם' עמ' 176).

מסורת מקום המקדש – לחשוש ולהטיל ספק, תמיד אפשר. אך אין ספק מוציא מידי ודאי של רבים מגדולי ישראל אשר פסקו מסורת זו להלכה ולמעשה (ראה בספר 'המסורת על מקום המקדש' מאת הרבנים נועם שפירא ויוסי פלאי).

ארכיאולוגיה וטופוגרפיה – הממצאים הארכיאולוגיים והטופוגרפיים מורים בצורה ברורה כי כל הצד הדרומי והצפוני של ההר הם מההרחבה של הורדוס, ואילו מקום המקדש נמצא בדיוק במקום כיפת הסלע.

הרב זלמן קורן שליט"א, מגדולי החוקרים בנושא זה, אכן סובר שאין לעלות להר מחמת האיסור של גדולי ישראל. עם זאת, בספרו 'חצרות בית ה" ובביטאון 'מעלין בקודש' הרבה להביא ראיות למסורת על מקום המקדש, ולדחות היטב את כל הסברות האחרות שהועלו בנושא זה (וראה עוד בקונטרס 'המקום אשר בחר ה" לרב פינחס אברמוביץ, ובמאמרו של ר' אשר גרוסברג ב'תחומין' כרך ט"ז).

שיטת הכפתור ופרח – האמירה שהעולים להר הולכים במקום שלשיטתו הוא באיסור כרת היא טעות חמורה. אומנם יש שביקשו לטעון כי הכפתור ופרח לא קיבל את המסורת. אך רבים סבורים כי הוא בהחלט קבל את המסורת, ואף הוכיחו זאת, וכן כתב הגר"ש גורן זצ"ל במפורש (בספרו 'הר הבית' בכמה מקומות. ועל מאמרו של הרב סילבצקי שליט"א נכתבו כמה וכמה מאמרים ובהם תשובות לכל טענותיו, ראה למשל מאמרו של ר' בועז יעקבי 'ונסו הצללים', ובמאמרו של הרב עידו אלבה 'חובת שמירת המסורת').

מצוות העלייה להר – לאמתו של דבר, נראה לעניות דעתי שזו נקודת המחלוקת. יש הסוברים, כי כדי לעלות להר הבית עלינו להמתין ל'מדרגה' מסוימת שעם ישראל צריך להגיע אליה, לא "להרוס אל ה'" ולא לדחוק את הקץ, אלא להמתין בסבלנות ל'ביאת המשיח', לעת שבו ה' יגאלנו. ממילא כל חשש שאפשר להיתלות בו יחזק את איסור הכניסה להר.

לעומת זאת יש סוברים כי ישנן מצוות עשה ולא תעשה מהתורה שאנו מחויבים בהן, בעת ששבנו אל הר הבית בנסים ונפלאות במלחמת ששת הימים. אכן "עת הזמיר הגיע", הקב"ה קורא לנו "ענווים הגיע זמן גאולתכם", וחפץ שנקיים את דבר ה' "לשכנו תדרשו ובאת שמה" ומצוות רבות המתקיימות בהר. מתוך כך, הבקשה תהיה להתיר את העלייה להר כדרכה של תורה.

על כך אמר דוד המלך: "שמחתי באומרים לי בית ה' נלך".

בתפילה שנזכה לעשות רצון בוראנו באמת ובלבב שלם.

שאלות ותגובות יתקבלו בשמחה במייל: 13This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מוקדש באהבה לכל האימהות לילדים שלא מצליחים לעשות שיעורי בית וללמוד למבחנים לבד

כתבות אחרונות

Prev Next
תכלה שנה וברכותיה

  מאמר לראש השנה מאת...

לתת לכולם להיות שותפים

  מאמר לראש השנה מאת...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם