Print this page

תקציר הפרשה

 

תחינת משה להיכנס לארץ ודחיית בקשתו. אזהרה שלא לשנות את המצוות, שבח עם ישראל, ואזהרה שלא לשכוחאת מעמד הר סיני. אזהרת עבודה זרה, עונשי הגלות בעקבותיה והתשובה משם. הדגשת בחירת עם ישראל וחיוב ידיעת ה'. משה מבדיל ערי מקלט. משה מזכיר את מעמד הר סיני ועשרת הדיברות. פרשת 'שמע ישראל', אזהרות שלא לשכוח את ה' מרוב טוב, שלא לעבוד עבודה זרה ולא לנסות את ה'. שאלת הבן החכם ותשובתו. מצוות החרמת עממי הארץ. פסוקי בחירת ישראל. ובסיום הפרשה – הכרה בשכר ועונש מאת ה'.

אולי יעניין אותך גם