הדבקות בה' Featured

 2 reuven sason

הרב ראובן ששון

שלמות הגאולה – "מלאה הארץ דעה את ה'"

לפעמים אפשר לחשוב שהקשר לה' הוא אמצעי לדברים אחרים. כך לדוגמה בתפילה, יסבור האדם שהתכלית היא פרנסה, ובשבילה הוא מתפלל ועומד לפני ה'. אך באמת, הדבקות ה' היא ערך כל הערכים ונשמת כל הנשמות, וכמו כן היא המוציאה אל הפועל את המהות העמוקה ביותר של האדם, סוד נשמתו שהיא חלק א-לוה ממעל.

כך אנו רואים בעניין התפילה, שהקב"ה מסבב חסרונות לצדיקים בשביל התפילה, כמאמר חכמים שעשה הקב"ה את אימותינו עקרות כי נתאווה לתפילתן. כך נלמד גם מהמשל על מלך שיש לו אוהב גדול, ואינו מספק צרכיו פעם בשנה, אלא מבקש לתת לו מנה יומית, כי מבקש לראותו בכל יום. כך גם בין הקב"ה ובין ישראל.

היסוד הזה נלמד מפרשת השבוע. בסוף הפרשה הקודמת מתחיל דיון בין הקב"ה למשה על הגאולה וההתמודדות עם הכבדת לב פרעה, והנה הקב"ה עוצר כביכול את הדיון הזה, ונכנס לדבר על ההבדל בין השגת האבות בשמותיו יתברך לבין השגתם של משה רבנו ועם ישראל, שאליהם עתיד ה' להתגלות בשם הגדול והנורא, שם הוי"ה ברוך הוא. ולכאורה הדבר אינו מובן, מדוע עניין הודעת שמותיו של הקב"ה למשה נכנס בתוך העיסוק בשעבוד ובגאולה?

למעשה ידיעת ה' היא דבקות בו יתברך שמו. כי הידיעה משמעותה חיבור, וכשהכתוב מורה שעם ישראל יזכה לדעת את הוי"ה, משמעות הדברים היא שהוא משתייך למדרגה של דבקות בשם הוי"ה ברוך הוא. וכאן, כשהקב"ה מבשר למשה רבנו על ידיעת שמו שתתגלה לישראל, הוא למעשה מורה למשה רבנו מהי תמצית הגאולה – שהיא המדרגה העליונה שבה ידעו ישראל את ה'.

מכאן מתברר יסוד חשוב מאוד. במבט פשוט אפשר לחשוב שההתגלות של הקב"ה במצרים היא רק אמצעי לתכלית, שהיא היציאה מהשעבוד. אך באמת ההפך הוא הנכון. התכלית וה"נשמה" של יציאת מצרים היא התגלות ה', שהיא סוד עצם ההתקשרות שבין הקב"ה ובין עם ישראל. ולא זו בלבד, אלא שכל הגלות והשעבוד סובבו במחשבה תחילה בשביל התכלית העצומה הזאת. זהו שאמר משה שתכלית המכות היא "למען תדע כי אני ה'".

מכאן נוסיף עוד ממד עומק – ידיעת ה' לא רק "תביא" לגאולה, אלא היא עצמה הגאולה השלמה ממש. כי המצב הגאולי השלם אינו רק שחרור מעול שעבוד, אלא היותנו מי שאנו, מקושרים למהותנו האלוקית, שהיא עצמה סוד הדבקות בה'. זהו המצב המאושר, השלם והחי של עם ישראל, שכאשר נהיה בו בשלמות, אז ראוי שניקרא גאולים באמת, גאולת עולמים. כך אנו רואים תמיד בדברי הנביאים, המתארים את אחרית הימים, וכך מתארת התורה את הגאולה, שהסיומת היא השיא – "והייתי לכם לאלוקים ואתם תהיו לי לעם וידעתם כי אני ה'". ידיעת ה' היא המדרגה העליונה ביותר מכל מה שקיים במציאות.

דעת אלוקים – מאירה את כל החיים

לאור זאת נבין את מה שכתוב בספרים הקדושים, שהגאולה תלויה בלימוד פנימיות התורה. נראה שאין זה רק 'אמצעי' סגולי לסבב גאולה, אלא אדרבה – עצם המצב שבו ישראל מלאים בדעת אלוקים, ומחשבותיהם מאירות באור חוכמת ה' הפנימית, זוהי ממש הגאולה! זוהי ידיעת ה' השלמה המתוארת בנביאים כשיא הגאולה – "מלאה הארץ דעה את ה'". כשכל איש מישראל יתהלך בעולם הזה, ולבבו ומוחו יהיו מלאים באור אלוקות וידיעת שמו, זהו המצב המופלא והמענג שאין כמוהו, שגם יסבב את האושר בכל רובדי החיים. כי כשאור התורה בשלמות חלקיה חי בקרבנו בצורה מלאה ורעננה, הלב מתמלא שמחה ורננה מתוקף הקדושה האלוקית שמתעצמת בו, וממילא הפנים מחייכות וקורנות באור של אהבה, והכול מתמלא ידידות קודש, אהבת ישראל ושמחה איש ברעהו. במצב זה, אין שטן ואין פגע רע, אין קנאה ושנאה ותחרות. איזו השפעה כבירה תהיה לכך על המסחר והכלכלה, על האומנות והתרבות, על הנסיעה בכבישים והעמידה בתורים!

העיקרון הזה, שנשמת הגאולה היא דעת ה', עולה ממה שכתב הרמב"ם ביד החזקה (הלכות מלכים יב ד): "לא נתאוו החכמים והנביאים לימות המשיח לא כדי שישלטו על כל העולם... אלא כדי שיהיו פנויים בתורה ובחוכמתה". זוהי התכלית הגדולה, חמדת כל החמודות, שאין ערוך אליה מכל ענייני העולם הזה. שנזכה ובמהרה "מלאה הארץ דעה את ה'", אמן!

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
תכלה שנה וברכותיה

  מאמר לראש השנה מאת...

לתת לכולם להיות שותפים

  מאמר לראש השנה מאת...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם