תיקון המידות וסוד בגדי כהונה

 2 reuven sason

הרב ראובן ששון

בית המקדש הוא מרכז החיים של עם ישראל, כמוח שבגוף. ממקום הקודש האור נמשך לכל ישראל, וכל נקודה במקדש הייתה שורש שהמשיך שפע וברכה למרחב חיים שלם באומה. לדוגמה, השולחן היה מקור שפע העושר והשגשוג הכלכלי, המנורה – מקור החוכמה והדעת וכדומה.

גם בגדי כהונה, המפורטים בפרשתנו, המשיכו הארה מיוחדת על עם ישראל, ולא זו בלבד אלא שיש בהם נקודה ייחודית מיתר הכלים, כי הבגד צמוד לאדם ועשוי בתבנית איבריו, ודבר זה מורה שיש לבגדי כהונה השפעה עמוקה על עצם האדם וכוחותיו, בבחינה מסוימת יותר משאר הכלים, שהם כביכול בחינת 'רהיטים', המשפיעים על מעגלי חיים שונים.

חכמים מלמדים שהבגדים מקבילים במיוחד למידות הנפש, ובמובן זה היו בגדי כהונה מקור לשפע ייחודי שהאיר וזיכך את המידות ואת כוחות הנפש של עם ישראל. מבואר בגמרא שבגדי כהונה כיפרו על עזות פנים, לשון הרע ויתר חטאי האדם הבאים מפגמי מידותיו, והיינו שנמשך על ידם אור שזיכך ועידן את פגמי הנפש וכיפר עליהם.

נעמיק מעט בעניין תיקון המידות הנרמז בסוד הבגדים. למעשה, לכל אדם יש נשמה קדושה, שהיא אור גדול, אך כדי שהיא תאיר הוא צריך להכין כלים בעבורה, ועיקר המלאכה הוא בתיקון מידותיו ואישיותו. בגד רומז לסוד ה'כלים', האור. כך נלמד מהאותיות – האור נרמז בסוד האות אל"ף, והכלי מהאות בי"ת ואילך. לכן התורה, שהיא האור, פותחת באל"ף – 'אנכי'. ואילו העולם, שהוא בית קיבול לאור, נברא בבי"ת – בראשית. אל"ף משמעותה לימוד התוכן, ובי"ת משמעותה בית קיבול בעבורו.

המילה ב-ג-ד מורכבת מאותיות אל"ף-בי"ת כסדרן, החל מהאות בי"ת. מכאן נבין שמשמעות הבגד לפי פנימיות התורה היא כלי בעבור האור. וכשהוא מתוקן, אזי שורה בו האור, סוד האל"ף, אלופו של עולם.

כלל קבע הקב"ה בעולמו, שהשפעת האור תלויה בהכנת הכלי, והיא המלאכה המוטלת עלינו. כשהכלי מוכן, הקב"ה משפיע בו את אורו. אך כל עוד אינו מוכן, הקב"ה מונע את השפעת האור, כי אור בלי כלים אינו טוב לאדם. משל לאדם שזכה בפיס. הכסף הוא בחינת 'אור', שפע של יכולת וכוח, אך כשהוא ניתן לאדם פגום, הרי שהיכולות העצומות רק יגדילו את הנזק ואת ההרס שהוא יעשה. עושר עלול לפרק משפחות, להרוס חברויות ולהטביע את האדם בסיאוב ובחומרנות. זהו 'שפע' שנהפך ל'פשע' בגלל חסרון כלי ראוי.

המידות הן עיקר אישיותו של האדם, ובהן עיקר עבודתו. ככל שהאדם מתקן את מידותיו, כך הוא מכין את עצמו לקבל את השפע העליון. וכמעט עיקר האור שמאיר על האדם תלוי בהכנת מידותיו, וכן להפך, חלילה. מבואר לדוגמה שענווה מזכה את האדם לקדושה גדולה, ואילו הכעס גורם לסילוק שכינה מהאדם.

למעשה היחס בין התורה והמצוות ובין המידות הוא כיחס האור אל הכלי. 'כי נר מצווה ותורה אור', ואילו המידות – כלים בעבורם. לכן הצלחת האדם בקניין תורה ובהארת אור המצוות עליו תלויה בזוך מידותיו. כך מבאר רבי חיים ויטאל בשערי קדושה, והוא אף מזהיר מאוד על תיקון המידות, שבהן תלויה התעלות האדם, ובלא מידות טובות, הרי שהאור של התורה והמצוות חלילה לא יחדור לאישיותו.

וסוד העניין, שהמידות הטובות הן מרכבה ולבוש לאור ה', ואילו המידות הרעות הפוכות לגמרי מאור קדושת ה'. לכן המידות הטובות הן הכלים הראויים לאור התורה, ואילו מידות רעות מרחיקות, כמשל לאדם שנכנס לחתונה בבגדי עבודה מלוכלכים, שנוכחותו זרה לאווירה.

המידות הטובות נעוצות בשמי מרום, כי הן השתלשלות ממידותיו של הקב"ה, ובהן הוא ממשיך את אורו האינסופי. על ידי המידות הטובות האדם זוכה להידבק במידותיו של הקב"ה, וממילא אור הא-לוהות שמאיר בפנימיות המידות מתעצם בנשמתו לקדשו.

מכאן נבין עד כמה אור המקדש פעל והשפיע עלינו, כי סייע לנו בעבודה יסודית כל כך בחיינו. בימינו אנו מכירים את דרך תיקון המידות רק באמצעות עבודה אישית, אך בהיות המקדש על מכונו נוספה על העבודה האישית גם השפעה כללית עצומה עלינו: בעת שהיו כוהני ה' לובשים את הבגדים, היו פועלים אורה וברכה בזיכוך לבבות ישראל ובעילוי מידותיהם, להכינם ולהכשירם אל קדושת ה' העליונה היוצאת מציון ונמשכת לכל ישראל בכל מקום שהם.

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
שני מיליון דונם מחכים

  מאמר מאת יוסי אביחי...

יש אור

  הטור של אבינועם הרש

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם