Print this page

מי שמאמין לא כועס

bazak kavuaa

אמנון בזק

מעל ההתרחשות ב'מי מריבה' מרחף סימן שאלה גדול. קשה להבין מדוע זה חטא שבגללו נפטרו משה ואהרן בעבר הירדן ולא נכנסו לארץ המובטחת, וקשה להבין מה בדיוק היה החטא: שלא דיברו אל הסלע? שהיכו פעמיים? ומה נורא בזה כל כך?!

המהר"ל הולך בעקבות הרמב"ם ותולה את הכול בכעסו של משה. אין זה כעס נקודתי, זאת התנהלות של כעס: משה מדבר אל העם בכעס, "שמעו נא המור(ד)ים!" ומכה על הסלע פעמיים בכעס. ועדיין קשה לקלוט, הרי זה משה רבנו שסבל את סבלות העם הזה, את קללותיו וצעקותיו לאורך כל הדרך, הלוא זהו משה שנלחם על העם קשה העורף הזה. מה בעייתי כל כך בכעס הזה? ולמה הוא קשור לחוסר אמונה, כמו שנאמר למשה ולאהרן: "יען לא האמנתם בי להקדישני"?

על כך משיב המהר"ל (גבורות ד, ז): "אם היה חזק באמונתו בהקב"ה היה נוטה אל מעלה נבדלת והיה עושה בשמחה ולא היה מתפעל לכעוס ואז היה זה קדושה לעיני ישראל".

למדנו מדברי המהר"ל כמה נקודות עומק חשובות:

א. האמונה מביאה למעלה 'נבדלת', שבה איננו מתפעלים מהאירועים החיצוניים, סוערים ובוערים ככל שיהיו.

ב. בשביל להתגבר על כעס זקוקים להגיע למעלה 'נבדלת', לחרוג מהטבע. ללא חריגה מתוך אמונה, תפילה ומבט רוחני עמוק, אי אפשר שהכעס לא יתפרץ.

ג. אפשר להאמין בקב"ה ולהאמין בנסים, וזאת עדיין לא לגמרי אמונה. משה ודאי לא פקפק בכוחו של הקב"ה להוציא מים מן הסלע; הוא פקפק ביכולת של בני ישראל להקשיב, ולא האמין שהמציאות בשטח יכולה להשתנות. כלומר, אמונה מלאה היא אמונה שמתבטאת בתכלס ביחס למצבים בחיים, ביחס לבני אדם.

ד. לאמונה יש שפת גוף ושפת נפש; אמונה היא שלווה, אמונה היא שמחה, אמונה היא פנים מאירות, אמונה היא תנועה רכה וסבלנית.

ה. המעמד הקדוש לא היה רק מפני שהקב"ה עשה נס; המעמד הקדוש שהיה יכול להיות הוא שהעם יראה מה האמונה עושה למשה, איך היא גורמת לו לדבר ולא להכות.

באופן רחב יותר, יש באירוע הזאת מעין צומת מרכזי בין המדבר לארץ ישראל. החטא אינו הסיבה אלא הסימן, מעין אקורד סיום של תקופה. האמונה שמובילה, מנהיגה, נושאת על הכתפיים וגם תובעת ומבקרת היא אמונת המדבר, והיא חשובה ונפלאה לדורי דורות. אבל בארץ ישראל זקוקים לאמונה אחרת: לאמונה שנותנת מרחב, לאמונה שיש בה חיוך וסבלנות, לאמונה שלא באה מלמעלה ו'מכה' אלא עומדת מהצד ומדברת, לאמונה שמאמינה באנשים עצמם ובכוחותיהם שלהם. לאמונה שמאמינה שהם יכולים להסתדר בלעדיי.

אולי יעניין אותך גם