Print this page

מתי לברך בטיול? Featured

 2 shut
שאלה:
בשבת הרב אצלנו דיבר על ברכות כשזזים ממקום למקום, ופתאום חשבתי שאני לא בטוח שאני יודע מתי אני אמור לברך מחדש על פרי נוסף תוך כדי הליכה וגם מתי מברכים ברכה אחרונה על שתיית מים תוך כדי תנועה. אשמח אם תוכלו לעשות קצת סדר בפרטים.

תשובה:

לנושא זה השלכות גדולות: האם מותר להתחיל לאכול במקום אחד ולהמשיך במקום אחר? כיצד מברכים על שתייה בטיולים ומסעות? מתי יש לברך ברכה אחרונה? האם יש לברך ברכה חדשה על כל שתייה ושתייה?

ברכה ראשונה

הגמרא בפסחים קא ע"ב דנה באדם האוכל במקום אחד ומשנה את מקומו באמצע הסעודה. יש שיטות שונות בגמרא וגם מחלוקת בין הראשונים לאחרונים. נכתוב את מסקנות הדברים כפי שפסק הרמ"א וכפי שנוהגים גם האשכנזים וגם הספרדים (לפחות בדיעבד).

אם אכלו לחם או מזונות (מעל כזית)

לכתחילה אין לשנות מקום אלא אם כן:

א. מתכוון לחזור מייד (כמה דקות, או שישים בטלפון תזכורת לברך).

ב. התכוון בשעת הברכה לשנות מקומו.

ג. יוצא ולוקח איתו מעט אוכל.

בדיעבד, אם שינה מקומו אף שלא התכוון כלל, אינו חוזר ומברך. את ברכת המזון רשאי לברך גם במקום השני שאכל בו לחם גם אם אכל פחות מכזית, ואינו צריך לחזור למקומו הראשון.

אם אכלו פירות, משקים ושאר דברים שברכתם האחרונה 'בורא נפשות'

אם שינה מקומו, חוזר ומברך ברכה ראשונה. המקרים המרכזיים שבהם אינו חוזר ומברך גם בסוג מאכלים הם אלו:

א. רואה מקום אכילתו הראשון (מחלוקת, אך לא יברך בדיעבד).

ב. אוכל בתוך הבית ועובר מחדר לחדר (ולכתחילה יכוון מראש או שרגיל בכך).

ג. הולך בדרך (לא בישיבה) יכול לכתחילה לאכול בכל מקום בלי לברך שוב.

ברכה אחרונה

כדי להתחייב בברכה אחרונה צריכים להצטרף שני גורמים: הכמות ומשך זמן אכילת הכמות.

הכמות:

כזית – סתם אכילה היא כזית, וזהו השיעור להתחייב בברכה אחרונה בכל סוג אוכל שהוא. יש מחלוקת בין הראשונים מהו שיעור כזית. למעשה, רק על שיעור של מעל 28 סמ"ק מברכים ברכה אחרונה.שיעור זה נמדד בנפח ולא במשקל (כך דעת האשכנזים וגם דעת הרבה ספרדים, כגון הרה"ג שלום משאש,אולם דעת הגר"ע יוסף היא למדוד במשקל, כיוון שכך נהגו).

משך הזמן:

כדי אכילת פרס – יש לאכול שיעור של כזית בזמן של 'כדי אכילת פרס'. דבר זה מבואר בגמרא בסוכה מב ע"ב (ורש"י שם). פרס הוא חצי כיכר (פרוסה). נחלקו תנאים (עירובין פב ע"ב) בגודל הכיכר, והמחלוקת הובאה בשו"ע (שסח, ג).

הדעה המקובלת היא שהשיעור הוא ארבע דקות ('שיעורין של תורה', עמ' רד), אף שלעניין אכילה ביום כיפור וכדומה מחמירים בשיעור של תשע דקות.

מהו השיעור לברך ברכה אחרונה על שתייה? לכתחילה טוב לשתות שיעור של רביעית (86 סמ"ק) שתייה רצופה.

כיצד יש לנהוג בשתייה במסעות? אדם המשנה מקומו צריך לברך מחדש ברכה ראשונה, אולם אם תוך כדי הילוך לא קבע מקום שתייתו, יכול לעבור ממקום למקום בלי לברך. לאור זאת מספיק לבדך ברכה ראשונה בתחילת המסע ולברך ברכה אחרונה בסופה. ואולם ראוי לנהוג כך רק כאשר שותה לעיתים קרובות. כאשר יש חשש שתעבור חצי שעה בין השתיות עדיף לברך ברכה ראשונה ואחרונה על כל שתייה ושתייה, מכיוון שנראה שהברכה הקודמת כבר לא תחול.

סיכום

ברכה ראשונה

אם אוכלים לחם או מזונות: לכתחילה מסיימים באותו מקום ומברכים. אם רוצים לשנות מקום, צריך לאכול יותר מכזית במקום הראשון, ופרט לכך לעשות אחד מהדברים האלה: א) להתכוון מראש לשנות את מקומו; ב) לקחת מעט לחם איתו; ג) לצאת לזמן קצר (כמה דקות) או לשים בטלפון תזכורת שעליו לברך.

אם אוכלים פירות, משקים ושאר דברים שברכתם האחרונה 'בורא נפשות': אם שינו מקום, יש לברך שוב ברכה ראשונה. אומנם במקרים האלה לא יברכו שוב: א) הרואה מקום אכילתו הראשון;

ב) האוכל בתוך הבית ועובר מחדר לחדר; ג) ההולך בדרך (לא בישיבה).

ברכה אחרונה

אכילה:

מברכים ברכה אחרונה רק על אכילה של שיעור כזית, שהוא נפח של 28 סמ"ק (גודל של קופסת גפרורים), וחלק מן הספרדים מברכים לפי משקל (28 גרם). מברכים ברכה אחרונה רק אם אכלו שיעור זה בתוך ארבע דקות.

שתייה:

אם יש מרווח של יותר מחצי שעה בין שתייה לשתייה, יברך ברכה ראשונה ואחרונה על כל שתייה ושתייה. אם המרווח קטן מחצי שעה, אפשר לנהוג באחת משתי השיטות: ברכה ראשונה ואחרונה על כל שתייה, או ברכה ראשונה על השתייה הראשונה וברכה אחרונה על השתייה האחרונה.

אולי יעניין אותך גם