מאי חנוכה?

 shut790

הרב יוסף צבי רימון

הדלקה בזמן או בילוי עם הילדים?

שאלה: האם צריך להפסיק בילוי עם הילדים בשביל הדלקת נרות חנוכה בצאת הכוכבים, או שמא אפשר לכתחילה להדליק מאוחר יותר? האם צריך לחזור מן העבודה או להפסיק בלימוד תורה בשביל להדליק בצאת הכוכבים?

הגמרא בשבת כא ע"ב אומרת: "מצוותה משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק". מהי הכוונה "משתשקע החמה"? התוספות במנחות כ ע"א (ד"ה נפסל – כך משמע מתוס', וכן ברא"ש ובמרדכי) מסבירים שהכוונה היא לסוף השקיעה, כלומר צאת הכוכבים. הרשב"א, הר"ן ועוד ראשונים הסבירו שהכוונה היא לתחילת השקיעה, כלומר לרגע שבו השמש נעלמת מעינינו.

להלכה: השו"ע (תרע"ב, א) פסק שמדליק מצאת הכוכבים, אך הגר"א פסק שמדליק בשקיעה (וכן נראה שנוטה דעת המ"ב, ס"ק א, לכתחילה).

עד מתי אפשר להדליק?

     הגמרא בשבת כא ע"ב אומרת: "מצוותה משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק...". ומביאה הגמרא שני פירושים לכך:

א. "דאי לא אדליק – מדליק".

ב. "אי נמי – לשיעורא".

      הרבה ראשונים (תוס' שם בשם ר"י פורת, רא"ש, ראבי"ה [כת"י] תתקע"ב) הבינו ששני הפירושים חולקים זה על זה:

      לפירוש א יכול להדליק רק בחצי שעה הראשונה, דהיינו שכוונת הגמרא לומר 'מתי להדליק'.

      לפירוש ב יכול להדליק כל הלילה, ובלבד שייתן שמן שידלוק חצי שעה (שהוא שיעור הזמן שמצאת הכוכבים עד שתכלה רגל). דהיינו שכוונת הגמרא לומר 'כמה זמן צריך הנר לדלוק'.

      יש מן הראשונים שהבינו ששני התירוצים אינם חולקים אלא משלימים, ויש להדליק עד "שתכלה רגל מן השוק", והנר צריך לדלוק חצי שעה (ונחלקו הראשונים בפסק ההלכה).

      להלכה נפסק בשו"ע (תרעב, ב) שלכתחילה ידליק בשקיעה או בצאת הכוכבים וידלוק הנר חצי שעה. לא הדליק, יכול להדליק עד חצי שעה אחר צאת הכוכבים (כלשון א), ובדיעבד יכול להדליק כל הלילה (כלשון ב), עד עלות השחר (מ"ב ס"ק יא).

     לפי זה עולה שעיקר המצווה היא בזמנה, וכך יש לנהוג לכתחילה.

הגדרת 'כלתה מן השוק' בימינו

אומנם יש מקום לבחון שמא השתנה זמן זה של "כלתה רגל מן השוק" בימינו.ראשונים רבים כתבו שכשמדליקים בפנים אין צורך להקפיד על זמן ההדלקה, מכיוון שאין הפרסום אלא לבני הבית (תוס' בשם ר"י, רשב"א, רא"ש, ר"ן ועוד). כך כתב גם הרמ"א (תרעב, ב), אלא שהוסיף: "ומכל מקום טוב יותר ליזהר גם בזמן הזה". עיקר הטעם הוא משום שזריזים מקדימים למצוות (רשב"א ור"ן, ולפי הרמב"ם משמע שיש בכך עניין מעיקר הדין, וייתכן שיש עניין לפתוח את הערב באור הנרות).

לפי זה יש יותר מקום להקל היו, כשיש צורך, שהרי לפי הרבה ראשונים ההדלקה היום בזמן אינה מעיקר הדין אלא מדין זריזין מקדימין למצוות.

סיבה נוספת להקל היא שבמציאות שלנו "כלתה רגל מן השוק" בשעה מאוחרת בהרבה מזמן התלמוד (והרב מבריסק היה נוקט שיטה זו לחומרה, והיה שם שמן בחנוכייה עד סיום הצגת חצות בקולנוע אדיסון, שהיה סמוך לביתו).

לפי זה גם כשמדליקים בפתח החיצוני או בחלון, מכיוון שהיום "כלתה רגל מן השוק" רק בשעות מאוחרות יותר, ייתכן שמעיקר הדין אפשר לאחֵר את ההדלקה. אומנם ייתכן שחז"ל קבעו להדליק לכתחילה בתוך חצי שעה, כפי שהייתה המציאות בזמנם של "כלתה רגל מן השוק", ואם כך, זמן זה לא משתנה גם בימינו.

למעשה

טוב ורצוי להדליק בזמן ההדלקה לכתחילה (שקיעה או צאת הכוכבים). בכך מקיימים לכל השיטות את המצווה לכתחילה, ובכך זוכים לפתוח את הלילה באור הנס, וכשם שדלקה המנורה במקדש מתחילת הלילה.

אם יש חשיבות וצורך לאחר את ההדלקה, כגון שכל המשפחה מעוניינת להדליק יחד ומגיעים רק בערב, נראה שיוכלו לסמוך על הסברות הנ"ל ולהקל, ובמיוחד שעל ידי כך יש יותר פרסום לבני ביתו (ואם אין קפידה, ייתכן שעדיף שמישהו ידליק בזמן ההדלקה לכתחילה, ושאר המשפחה ידליקו אחר כך).

לכן יש לתכנן את העבודה והפעילויות באופן כזה שלכתחילה כל בני הבית יתאספו יחד בזמן השקיעה או צאת הכוכבים (בדרך כלל בחנוכה באזור השעה 17:00). אומנם אם מדי פעם ההדלקה מתאחרת בגלל פעילות חשובה או שיש בעיה לעזוב את העבודה מוקדם, אפשר להדליק נרות גם בשעה מאוחרת, אך יש לשים לב לשוב בשעה סבירה, שעדיין מסתובבים בה ברחוב.

אם חזרו בשעה מאוחרת ממש, וכבר לא מסתובבים ברחוב, אם יש מבני ביתו ערים – יברך, ואם לאו לא יברך (אלא ידליק בלא ברכה), והמברך בכל מקרה, גם כשכולם ישנים, אין ממחים בידו (שעה"צ ס"ק יז), ויש פוסקים הסבורים שיכול לכתחילה לברך אף שעבר זמן ההדלקה ואף שכולם ישנים (הרב עובדיה יוסף והגרש"ז אויערבך בחזון עובדיה).

כמה זמן צריכים הנרות לדלוק? הנרות צריכים לדלוק לפחות עד חצי שעה אחרי צאת הכוכבים (וכך ינהג גם המדליק בשקיעה. ולפי זה הוא צריך נרות שידלקו 50 דקות. וכך עולה מהמ"ב תרע"ט ס"ק ב (ויש מקום לדון בכך, ואכמ"ל).

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
נרקוד?

  מאמר מאת הרב ליאור...

עוד לבנה אחת

  מאמר מאת הרב אייל...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם