Print this page

חג לאילנות?

shut790

 

 

הרב יוסף צבי רימון

עיקר דינו של ט"ו בשבט הוא לעניין ערלה ותרומות ומעשרות. ומדוע דווקא ט"ו בשבט? בשלב הזה עברו רוב ימי הגשם, השרף כבר נמצא באילנות, והוא המזון העיקרי שלהם לשנה הבאה. כלומר, זמן זה הוא זמן משמעותי בצד החקלאי של האילן (על פי ר"ה יד. ורש"י שם). פרט לכך, בזמן זה נגמרים המים שחלחלו באדמה מגשמי השנה שעברה, וכעת מתחילים העצים לשתות בעיקר מהמים של השנה (ירושלמי, ראש השנה, פ"א ה"ב), ואם כך, השנה החקלאית של העץ מתחילה בט"ו בשבט.

ערלה: ט"ו בשבט הוא הזמן הקובע לערלה. בשלוש השנים הראשונות של העץ, אסור לאכול מפירותיו. השנה הראשונה נספרת מט"ו באב. כלומר, אם אדם שתל עד ט"ו באב, הרי שדבר זה נחשב לו כשנה (ולעתים אף עד סוף אב). בשנה הרביעית יוכל לאכול מן הפירות (לאחר שחילל אותם על מטבע, שהרי הם פירות נטע רבעי). פירות השנה הרביעית אינם נקבעים לפי א' בתשרי, אלא לפי ט"ו בשבט. כל פרי שחנט (נפל הפרח והתחילה הפרי) לאחר ט"ו בשבט, שייך לשנה הרביעית.

ט"ו בשבט מזמין אותנו לשים לב לעצים שבגינה ולבחון האם עברו את שנות הערלה שלהם. כמו כן, ט"ו בשבט מזמין אותנו לבדוק האם אנחנו מקפידים לקנות פירות במקום שיש לו הכשר (ערלה, מעשרות) או לפחות שאנחנו יודעים שפירות מזן זה הנמצאים בשוק בדרך כלל אינם ערלה (ישנן רשימות ערלה, שבהן מצוי פירוט על כל סוג).

תרומות ומעשרות: השנה שלאחר שנת השמיטה היא השנה הראשונה למעשרות. לכל שנה יש הדינים שלה (וכמו כן, אין להפריש פירות של שנה אחת כדי לתקן פירות של שנה אחרת). בט"ו בשבט ישנו מעבר לשנת המעשר הבאה. שנה זו שאנו נמצאים בה היא שנת מעשי עני. אמנם, לגבי ירקות, כל ירק שנקטף לאחר א' בתשרי שייך למעשר עני. אך בפירות, רק פרי שחנט לאחר ט"ו בשבט השנה, יהיה שייך למעשר עני (ובפירות הדר, יש הסבורים שאף פרי שרק נקטף לאחר ט"ו בשבט נחשב למעשר עני, אף שחנט קודם).

ט"ו בשבט מזמין אותנו לשים לב האם אנחנו מקפידים כראוי בענייני תרומות ומעשרות. אם יש לנו פירות או ירקות בחצר, האם אנחנו יודעים להפריש מעשרות כראוי? אם אדם קונה פירות או ירקות ללא הכשר, הרי שהוא צריך להפריש בעצמו (צריך לבדוק שיש תעודת כשרות שכתוב בה שהופרשו תרומות ומעשרות). במקרה זה, לא יברכו על ההפרשה, מכיוון שהדבר בספק, אולם יפרישו כרגיל.

אכילת פירות בט"ו בשבט: המקובלים (כך בספר חמדת ימים, ועוד לפניו באשכנז) כתבו שיש לאכול פירות ביום זה, כי הוא ראש השנה לאילן, וכך כתב המגן אברהם (קל"א). עיקר המנהג היה לאכול פירות כלשהם, אולם במשך השנים השתדלו לאכול ירות ארץ ישראל. רבים נהגו לאכול פירות יבשים, מכיוון שבתקופה זו בחו"ל היה קשה להשיג פירות, ובוודאי פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל.

כיום בארצנו, ודאי שצריכים אנו להשתדל לאכול בט"ו בשבט פירות מארץ ישראל (ולא פירות יבשים מתורכיה, שלעתים יש בהם גם בעיות של תולעים – במיוחד בתאנים). אפשר לאכול פירות טריים, ואין עדיפות לפירות יבשים.

בפירות שאנו אוכלים יש לשים לב כמובן שאין חשש ערלה ושהפרישו תרומות ומעשרות, ושאין בעיה של תולעים.

מהי המשמעות של אכילת פירות ארץ ישראל?

הטור (או"ח ר"ח) התקשה בנוסח ברכת מעין שלוש. בברכה זו אנו מבקשים "והעלנו לתוכה, ושמחנו בבניינה, ונאכל מפרייה, ונשבע מטובה". הטור מביא מערערים על נוסח זה, מכיוון "שאין לחמוד הארץ בשביל פרייה וטובה, אלא לקיים מצוות התלויות בה".

הב"ח חלק על דברים אלו. לדעתו, פירות ארץ ישראל יש בהם קדושה מיוחדת, מכיוון שהפירות נובעים מן הקדושה העליונה של השכינה השוכנת בארץ, וממילא גם אכילתם איננה אכילה רגילה.

עיקרון זה כתב גם הרב קוק זצ"ל (אורות הקודש, ג', עמוד רצד-רצה): "המאכל של ארץ ישראל מקדשבפנימיותו ואינו מגשם אלא בחיצוניותו".

כשאדם אוכל פירות בט"ו בשבט הוא מודה על חסדו המיוחד של הקב"ה שנתן לנו אילנות ופירות. כשאדם אוכל פירות ארץ ישראל הוא מרוויח דבר נוסף. בפירות ארץ ישראל ישנה קדושה מיוחדת. קדושת השכינה של ארץ ישראל. כשאנו אוכלים את פירות הארץ, אנו ניזונים מן הקדושה המיוחדת של השכינה השורה בארץ. אשרינו שזכינו לכך!

חלק מרכזי ממצוות התורה הוא לחבר בין הצד הרוחני לצד הגשמי. לחבר בין קודש לחול. בכך אנו זוכים באופן מיוחד, באכילת פירות ארץ ישראל: אוכלים פרי גשמי, אך מרגישים באכילה זו את הקב"ה השוכן בתוכנו, את הקב"ה האוהב אותנו וחפץ להיטיב עמנו.

אשרינו שזכינו - לחיות בארץ ישראל, לאכול מפירותיה הקדושים ולשאוף כל העת מקדושת הארץ.

אולי יעניין אותך גם