Print this page

שו"ת SMS לפרשת בשלח

sms790

 

גיור לחומרא לאתיופית * כלה מעדת אתיופיה שהצריכוה גיור לחומרא, האם יש לכתוב בכתובתה "גיורתא"? הרב אבינר: לא. זה רק גיור לחומרא (וכן הורה הגר"ע יוסף. מנהגי הראש"ל ח"ב עמ' 344-343 - מ"צ).

 

לימוד עם אחותי * יש בעיה ללמוד אמונה בחברותא עם אחותי? הרב אבינר: בסדר גמור.

 

קריעת חובש מד"א * אני חובש מד"א. האם עליי לקרוע כאשר מטופל מת ואני נוכח לצדו? הרב אבינר: לא. גם לא רופא ולא אחות (גשר החיים ד ט. נשמת אברהם שמ סק"ב בשם בעל ציץ אליעזר ובשו"ת יביע אומר ד יו"ד לה סק"ט – מ"צ).

 

דירה שבה התגרשו * האם יש מניעה לשכור דירה ששלושה זוגות שגרו בה התגרשו? הרב אבינר: אין שום בעיה. הדירה בסדר גמור ואינה אשמה.

אולי יעניין אותך גם