Print this page

מועצה ציבורית תורנית

 5 rechnitz
מועצה ציבורית תורנית: אמנה ואמון
קווים למערכת יחסים בין פוליטיקאים שליחי ציבור לבין מועצה של אנשי תורה: כיצד כינונה של מועצה כזו וגיבוש היחסים בינה לבין הדרג הפוליטי עשוי להוסיף עוצמה ציבורית לשני הצדדים

הרב עדו רכניץ, מכון משפטי ארץ, עפרה

לפני שבועיים הוצע כאן להקים מועצה תורנית ציבורית למפלגת הציונות הדתית. מדובר בהצעה חשובה ביותר, גם אם המטרות שלה שונות מאלה שהוצעו במאמר.

הנושא התורני החשוב ביותר בתחום הפוליטי הוא שאלת דרך השילוב הנכונה בין דת למדינה ובין רבנים לפוליטיקאים. על פי ההלכה, רבנים אינם אמורים להיות השליטים אלא האחראים למערכת המשפט וההלכה. במקום זה במקרים רבים רבנים מתבקשים לתת תמיכה פוליטית למפלגות, אולם בבואם להביע את דעתם הערכית-הלכתית דבריהם אינם נשמעים.

במצב הנוכחי המטרה הקרובה היא ליצור דגם של יחסים בריאים בין רבנים לפוליטיקאים בתנועה פוליטית, דגם אשר יהיה אפשר ליישם בבוא העת במדינת ישראל כולה. דגם זה אמור לכלול כמה יסודות:

היסוד הראשוןהוא הגדרת תפקיד הרבנים, שעיקרו קבלת החלטות בתחום ההלכתי. דהיינו, בנושאים שבהם לא ברור אם צעד מסוים מותר על פי ההלכה או אסור, ההחלטה נתונה לסמכות רבנים.

היסוד השניהוא הגדרת תפקיד הפוליטיקאים להחליט החלטות ולבחור בין חלופות המותרות על פי ההלכה, על פי שיקול דעתם. לא מדובר כאן על מה שמכונה באקדמיה "חילון הפוליטיקה", אלא הכוונה שנבחר ציבור, כמו כל אדם אחר, אמור לעבוד את ה' בכל דרכיו ומעשיו, ובכלל זה בעבודתו הציבורית. אלא שהסמכות להחליט כיצד לממש משימה כבירה זו נתונה בידי הפוליטיקאי עצמו, ולא בידי רבנים.

אומנם רבנים אמורים לייעץ גם בנושאים לא הלכתיים, ובכל זאת, אחרי שמיעת עצתם נבחר הציבור אמור להחליט בעצמו ולשאת בתוצאות של החלטותיו לשבט או לחסד.

היסוד השלישיהוא נכונות הרבנים לקבל את דעת הרוב. בעולם המתוקן שטרם החורבן התקבלו החלטות הלכתיות בסנהדרין על פי רוב דעות. מאז החורבן הלך ונשחק עד דק עקרון הכרעת הרוב, וזה מאות שנים יכול כל רב להכריע על פי שיקול דעתו, בלי להתחשב בדעת הרוב. מצב זה נוח לרבים, אולם חלק משיבת ציון מחייב חזרה לקבלת הכרעת הרוב, ותנאי מקדים לכך הוא הקמת מועצה תורנית ציבורית (גוף דומה כבר היה קיים בעבר הקרוב: "חבר הרבנים שעל יד הפועל המזרחי"). מועצה כזו תוכל לקום רק על בסיס החלטה פוליטית של נבחרי הציבור (וזו דוגמה מצוינת ליחסי הגומלין שבין תורה ומדינה), להקים את המועצה ולהחליט את החלטותיה על פי רוב דעות.

היסוד הרביעיהוא ניסח אמנה שתגדיר את חלוקת התפקידים בין הצדדים, וחשוב מכך: יצירת יחסי אמון בין נבחרי ציבור לרבנים. כאמור, במקרים רבים שני הצדדים מרגישים חוסר אמון ואף תחושת ניצול, וכדי למנוע זאת יש ליצור דיאלוג כן והדרגתי למימוש החזון האמור.

להבנתי מדובר בחזון מהפכני שישנה את ההתנהלות הציבורית של הציונות הדתית, ודווקא בשל כך יש לבצע אותו בנחישות אך לאט ובזהירות רבה. המפתח ליישום חזון זה נמצא בידי המנהיגות הפוליטית והתורנית. אם תרצו, אין זו אגדה.

אולי יעניין אותך גם