ממד הצדק מחייב

3 karpel
 
מיהו מחבל ומדוע האינטואיציה הישרה עושה הפרדה מוסרית בין יהודים וערבים בתחום הזה. האם עונש מוות למחבל נמדד רק ביעילות ההרתעה שלו?

מוטי קרפל

הרעיון המופרך שלפיו אם נוציא להורג מחבלים ערבים יהיה עלינו לדון גם "מחבלים" יהודיים לגזר דין מוות, חושף שוב את האבסורד המלווה את חיינו: המחשבה המערבית לא הצליחה ליצור קטגוריית מחשבה לטרוריסטים שנלחמים מלחמה שאיננה קונבנציונלית.

המחשבה המערבית, ובעקבותיה גם המשפט במערב, מכירים רק שתי קטגוריות: פשיעה פלילית או לחימה קונבנציונלית. הטרור הערבי, שהוא קטגוריה נפרדת, מנצל לקונה מחשבתית זו, ומכאן – ורק מכאן – הוא שואב את כוחו.

ננסה לעשות סדר. מחבל ערבי איננו פושע פלילי, אלא לוחם-אויב. הטרור הערבי איננו "פשיעה" כי אם מלחמה, שכן המחבל הערבי פועל נגדנו כולנו כאומה, ולא כיחידים. ועוד: הוא לא עושה זאת כאינדיבידואל אלא בשם מאבק ציבורי ערבי משותף, בשם "ההתנגדות" (בין אם בשם האסלאם, או הערביות, או האומה הערבית הגדולה, או אפילו בשם "הלאומיות הפלסטינית" למי שעדיין חי בסרט ההוא, או כולם יחד). יתר על כן: הוא פועל מתוך גיבוי ציבורי, זוכה לתמיכת הציבור שלו ורואה עצמו כנציגו. אין זה משנה אם הוא חבר רשמי בארגון טרור או פועל על פי השראה מהרשת, אם הוא פועל על פי פקודה או מתוך ספונטניות אישית – הוא לוחם ולא פושע פלילי. דינו בדיני מלחמה, והוא בכלל "העושים אתנו מלחמה" כפי שאמר בעבר הרב אורי שרקי.

כשם שלא יעלה על הדעת להביא חייל שבוי לבית הדין ולשפוט אותו על פי הדין הפלילי, בין אזרחי בין צבאי, כך גם לא יעלה על הדעת לשפוט מחבל ערבי על פי דין אזרחי או צבאי. הוא גם לא צריך להיות בכלא אם נשאר במקרה בחיים, אלא במחנה שבויים.

אלא שבקטגוריה זו עצמה, של דיני מלחמה, שבה אמור להיות כלול הטרוריסט, ישנה חלוקה פנימית. הקטגוריה הראשונה היא לחימה קונבנציונלית של צבאות סדירים, שמקבלים עליהם את כללי הלחימה, את חוקי המוסר ואת האמנות הבינלאומיות בנידון – כולל אמנת ז'נבה – ולכן גם עליהם חלים חוקים אלה.

לצערנו ישנם בינינו יהודים שחיים עדיין בתודעת הגלות וחושבים שתפקידם למלא כיחידים את תפקידיה של המלכות במקרים שבהם היא מתרשלת ממילוים. הם אינם פועלים בשם הציבוריות הישראלית, לא בתמיכתה ולא בעידודה, ובעצם – כנגדה. הם אינם "מחבלים" וגם לא "טרוריסטים". במקרה הגרוע ביותר ואם הוכח כך בבית המשפט – הם פושעים ודינם בדין הפלילי.

הקטגוריה השנייה היא מלחמת טרור, שפועלת מלכתחילה ובצורה מכוונת באופן המנוגד לחוקים הנ"ל ומנצלת אותם לטובתה. כך למשל היא הפגיעה לכתחילה באזרחים, או ההסתתרות מאחורי אוכלוסייה אזרחית. מלחמת טרור כזו הפקיעה עצמה מכלל האמנות הבינלאומיות וחוקי המוסר שעליהם הן מושתתות, והן לא אמורות לחול עליה.

הטרור הערבי מנצל "לקונה": מבחינה אינטלקטואלית, מוסרית ומשפטית, החברה הישראלית וגם המערבית אינן ערוכות להתמודד עם הטרור הזה. בשדה הקרב הקונבנציונלי נחלו הערבים תבוסה, ולכן בחרו לפעול נגדנו בדרך הטרור. וכאן הם מצאו אותנו בלתי מוכנים ואפילו מבולבלים – וזהו כשל מוסרי.

עלינו להבין שהטרור מחייב גישה שונה: אינטלקטואלית, מוסרית, משפטית, וגם ביטחונית ומדינית. חוסר הנכונות ליצור את ההבחנה הזו ולדון בעניינם של הטרוריסטים לגופו הוא כשל מוסרי. עלינו לעצב מחדש מדיניות רלוונטית – ומוסרית באמת – של התמודדות עם לוחמת הטרור.

הלקונה הזו איננה חדשה ושאלת גזר דין מוות למחבלים ערבים איננה הפעם הראשונה שהיא נחשפת. הן בשאלת היחס לאסירים המחבלים, תנאיהם בכלא והיחס אליהם, הן בשאלת החזרת גופות מחבלים, והן בשאלת הריגת מחבל מנוטרל התגלתה אותה לקונה.

אין שום קשר בין דינם של מחבלים ערבים לבין דינם של יהודים שפשעו, ואפילו הייתה פשיעתם "פשיעה לאומנית". לצערנו ישנם בינינו יהודים שחיים עדיין בתודעת הגלות וחושבים שתפקידם למלא כיחידים את תפקידיה של המלכות במקרים שבהם היא מתרשלת ממילוים. הם אינם פועלים בשם הציבוריות הישראלית, לא בתמיכתה ולא בעידודה, ובעצם – כנגדה. הם אינם "מחבלים" וגם לא "טרוריסטים". במקרה הגרוע ביותר ואם הוכח כך בבית המשפט – הם פושעים ודינם בדין הפלילי. גם, להבדיל, רוצח ערבי שרצח על רקע כבוד המשפחה איננו מחבל ואיננו טרוריסט ודינו בדין הפלילי.

מחבל ערבי, לעומת זאת, איננו פושע פלילי; דינו איננו בבית המשפט ובמסגרת הדין הפלילי ודיני הראיות. אמנם מן הראוי להעמידו לפני צוות שיפוט צבאי, אך בנוהל ביטחוני, במסגרת תקנות, או מה שנקרא במשפט העברי "משפטי המלך". אין שום קשר בינו לבין פושע יהודי, ואם יש צורך להוציא מחבל ערבי להורג, אין מכאן שום השלכות על פושע יהודי. מסקנה זו איננה נובעת לא מגזענות ולא מניסיון לעשות איפה ואיפה בדין. היא נובעת מכך שהטרור הערבי הוא קטגוריה משפטית בפני עצמה.

מחבל ערבי איננו פושע פלילי; הוא גם לא חייל אויב שבוי. הוא הפקיע את עצמו משתי הקטגוריות הללו גם יחד. משאלת עונש מוות למחבלים אין שום השלכות לעניין דינם של אחרים שפשעו – יהודים או ערבים – אם פשעו.

תורה, השמיעי קולך

ועכשיו, אחרי שבודדנו את סוגיית עונש המוות למחבלים, ראוי לשים לב לעובדה שהשיח הציבורי סביב השאלה של גזר דין מוות למחבלים מחמיץ את העיקר, ומעיד על כך שכולנו, החברה הישראלית על כל אגפיה, שכחנו לחלוטין את התנאי היסודי לחיים הראויים לשמם – את הממד המוסרי.

כי השאלות האם העונש מרתיע, האם הוא יגביר את הטרור ואת תאוות הרצח הערבית או יפחית אותם, האם התגובה עליו תסכן חיים, כאן או בקהילות היהודיות בחו"ל, ועוד שאלות מסוג זה – כבודן במקומן מונח. יש להן מקום, אבל רק ברמה השנייה של הדיון.

הרמה הראשונה, החשובה והעקרונית יותר, היא שאלת המוסר והצדק, והרמה הזו נשכחה מאתנו כמעט לחלוטין.

"המוסר, בקולו הא-לוהי, בא לתוך הנשמה מחיי כל עולמים כולם" (אורות הקודש, ג' עמ' ז'), והוא אורם של החיים והתנאי היסודי לקיומם, ולכן השאלה החשובה היא האם מוסרי להותיר בחיים את הרוצחים השפלים הללו; האם העולם יכול להתקיים בכלל כל עוד הם נושמים את אווירו; האם חברה אנושית בכלל, וחברה ישראלית בכלל, אמורות להמשיך להתעלם מהאיסור האלוקי של "לא תרצח", ולתת למעבר עליו להפוך לדבר שגרתי.

האם ראוי שרוצחים שפלים מהסוג הנידון ימשיכו לטמא את אווירו של העולם; האם מוטלת עלינו חובה מוסרית שלא כך יקרה; האם אנחנו עצמנו איננו חוטאים, כל עוד אנחנו לא מעבירים אותם מן העולם, ועוד כהנה וכהנה שאלות מרמת דיון זו – אלו השאלות שבהן השיח הציבורי צריך להתמקד.

גם לשאלות התועלת וההרתעה יש מקום, אבל רק אחרי שהשאלה המוסרית תזכה למענה רציני, עמוק, ויסודי. רק אחרי שיתברר כובד משקלן של השאלות המוסריות יוכלו גם השאלות התועלתניות לקבל את משקלן הראוי, ולהיות נידונות בפרופורציות הנכונות.

ובשאלות אלו צריך להישמע, גם ובעיקר, קולה של תורה. כאן צריך להישמע "המוסר, בקולו האלוקי". כאן נקראים תלמידי החכמים הגדולים שבדור להשמיע את קולם.

 

 

אולי יעניין אותך גם

כתבות אחרונות

Prev Next
תכלה שנה וברכותיה

  מאמר לראש השנה מאת...

לתת לכולם להיות שותפים

  מאמר לראש השנה מאת...

הפרסום בעולם קטן עובד

לפרסום באתר או בשבועון

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

דניאל 055-920-5666

מקום בעולם - מגזין הנוער מבית עולם קטן

לאתר מקום בעולם

שירות לקוחות מגזין - ok@okm.co.il 077-6621680

הירשמו לניוזלייטר

וקבלו את גיליון "עולם קטן" במייל הרבה לפני כולם